ET TIL HAND­LING

BT - - NYHEDER -

Stat­sy­del­sen til Dron­nin­gen skal blandt an­det da­ek­ke ud­gif­ter til per­so­na­le, drift af hof­fet, ad­mi­ni­stra­tion, ind­ven­dig ved­lig­hol­del­se af slot­te­ne samt pri­va­te ud­gif­ter. År­pen­ge­ne til kron­prin­s­par­ret og prins Jo­a­chim skal blandt an­det da­ek­ke ud­gif­ter til per­so­na­le, drift af hof­fet, ad­mi­ni­stra­tion og pri­va­te ud­gif­ter.

At­he­na Mar­gu­e­ri­te Françoise Ma­rie Født: 24. ja­nu­ar 2012 At­he­na vil og­så va­e­re blandt dem, der skal gå ef­ter en er­hvervskar­ri­e­re. He­ad­hunter hos Le­der­ser­vi­ce Aar­hus og di­rek­tør i Kar­ri­e­reKvin­der.dk

me­ner helt klart, at de kon­ge­li­ge børn har de bed­ste chan­cer i ud­lan­det: »Jeg vil­le se en for­del i, at de har haft mu­lig­he­der for at mø­de per­so­ner af bå­de høj po­li­tisk og so­ci­al rang fra ud­lan­det. De er ve­l­op­drag­ne og har fra barns­ben ud­vik­let en ev­ne til at de­bat­te­re og kon­ver­se­re med men­ne­sker af en­hver rang på fle­re sprog. Men man skal kig­ge på hvert en­kelt barn og se, hvad der er de­res ta­lent.« ASTROLOGEN: Hun kun­ne godt ud­vik­le sig til at bli­ve den stør­ste prin­ses­se af dem al­le. Hun har alt det, der skal til for at le­ve et liv som fe­te­ret prin­ses­se i de så­kaldt bed­re kred­se. Hun er me­get fri­gjort og får og­så me­re ån­de­li­ge in­ter­es­ser. Hun vil nok ud­dan­ne sig i mar­ke­ting, for en del af hen­des liv bli­ver at sa­el­ge sig selv.« Fe­lix Hen­rik Val­de­mar Chri­sti­an Født: 22. juli 2002 I et in­ter­view med BT for få uger si­den for­tal­te

om, hvor­dan hun så frem­ti­den for sin yng­ste søn Fe­lix, der i dag går på Krebs’ Sko­le: »Jeg tror ik­ke, Fe­lix vil føl­ge med til Her­lufsholm (som sin sto­re­bror, red.). Men ting kan jo aen­dre sig, han er kun 13 år nu og ser sin sto­re­bror tri­ves der­ne­de. Men de er og­så me­get for­skel­li­ge per­son­lig­he­der. Fe­lix kan godt li­de si­ne van­te om­gi­vel­ser og at ha­ve si­ne ting om­kring sig. Han er et va­ne­dyr. Så det med at sove på en sove­sal med 34 an­dre dren­ge er en skra­em­men­de tan­ke for ham. Når han bli­ver spurgt, si­ger han me­get klogt: Det vi­des ik­ke end­nu,« sag­de hun. ASTROLOGEN: Fe­lix er den fød­te for­mid­ler. Han vil kom­me til at rej­se me­get, og en­der for­modent­lig som jour­na­list el­ler for­fat­ter. Han er kosmopo­lit helt ind un­der hu­den.« Ni­ko­lai Wil­li­am Ale­xan­der Fre­de­rik Født: 28. au­gust 1999 Prins Ni­ko­lai går i dag på kostsko­len Her­lufsholm. Kon­ge­hu­s­eks­pert

vur­de­rer, at han kan gå sam­me vej som sin far, prins Jo­a­chim. »Der lig­ger må­ske en for­ret­nings­ver­den åben for ham ef­ter Her­lufsholm, så han gør li­ge­som sin far, hvor han får et trai­ne­ejob ude i ver­den f.eks hos A.P. Møl­ler ude i Hong Kong. Så kun­ne han og­så kom­me ud til der, hvor hans mor har no­get hi­sto­rik.« ASTROLOGEN: Han er en le­der­ty­pe. Han ar­bej­der selv­sta­en­digt, er god til at or­ga­ni­se­re, er den fød­te diplo­mat og en sand gent­le­man.«

ONSDAG 1. JU­NI 2016 Hen­rik Carl Jo­a­chim Alain Født: 4. maj 2009 vur­de­rer, at Hen­rik og de an­dre royale børn kan få en ud­dan­nel­se i ud­lan­det. »Jeg ga­et­ter på, at de får en god ud­dan­nel­se. De kan va­el­ge frit mel­lem de sto­re uni­ver­si­te­ter som Har­vard, Prin­ce­ton og Ox­ford. Men man skal ik­ke va­e­re mis­un­de­lig, for­di der lig­ger en op­ma­er­k­som­hed på dem, som in­gen af os an­dre ken­der til,« si­ger han. ASTROLOGEN: Han er en skri­ven­de og godt kom­mu­ni­ke­ren­de per­son og kom­mer til at gå ind i en or­ga­ni­sa­tion som fx Rø­de Kors. Det bli­ver en or­ga­ni­sa­tion med et kri­stent bud­skab, for det krist­ne bud­skab kom­mer til at be­ty­de me­get for ham. Han er ut­ro­lig ån­de­lig og spi­ri­tu­el.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.