Ros til Dron­nin­gen

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TIK & MONARKI der kom­mer fra kon­ge­hu­set. Det vi­ser jo, at to­ne­døv­he­den over for al­min­de­lig sund for­nuft er min­dre i kon­ge­hu­set end i det po­li­ti­ske sy­stem,« si­ger Sø­ren Søn­der­gaard.

De­bat­ten om apa­na­ge har bøl­get frem og til­ba­ge gen­nem et styk­ke tid.

Dels for­di prins Ni­co­lai fyl­der 18 år na­e­ste år, dels for­di gre­vin­de Ale­xan­dra har solgt det hus, hun fik stil­let til rå­dig­hed ef­ter skils­mis­sen fra prins Jo­a­chim.

En Gal­lup for BT i pin­sen vi­ser, at to ud af tre dan­ske­re er imod Ale­xan­dras apa­na­ge.

Mens en me­nings­må­ling fra Me­ga­fon for TV2 og Po­li­ti­ken vi­ser, at 70 pro­cent af be­folk­nin­gen si­ger nej til, at prins Jo­a­chims børn skal ha­ve år­pen­ge.

Ind­til 1995 var det fast prak­sis, at kun tron­føl­ge­re, de­res ae­g­te­fa­el­ler samt en­kedron­nin­ger fik år­pen­ge. Men da prins Jo­a­chim blev gift i 1995, blev kred­sen ud­vi­det til og­så at om­fat­te ham og hans børn.

De Kon­ser­va­ti­ve har gen­nem hi­sto­ri­en haft pra­e­di­ka­tet som par­ti­et for gud, kon­ge og fa­ed­re­land, og de el­sker kon­ge­hu­set, si­ger po­li­tisk ord­fø­rer Met­te Abild­gaard (K).

»Den debat, der har va­e­ret på det se­ne­ste, har ik­ke va­e­ret kla­e­de­lig og det er fint, at kon­ge­hu­set nu har få­et den luk­ket ned,« si­ger Met­te Abil­gaard. Ved, hvad der er ri­me­ligt Hos Dansk Fol­ke­par­ti er Sø­ren Es­per­sen mindst li­ge så kon­ge­tro.

»Vi har stor til­lid til bå­de Dron­nin­gen og Kron­prin­sen. De ved godt, hvad der er ret og ri­me­ligt. Myten om, at der ba­re er ta­le om en spendér­fa­mi­lie, er helt for­kert. De­res indstil­ling er he­le vej­en igen­nem, at man skal kig­ge på, hvor der kan ska­e­res på ud­gif­ter­ne,« si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Hos Ven­stre me­ner man, at Dron­nin­gen blot har fast­slå­et, hvor­dan reg­ler­ne er. Og hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, si­ger grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sen, at man ta­ger godt imod kon­ge­hu­sets be­slut­ning.

SFs for­mand, Pia Ol­sen Dyhr kal­der det en ’me­get po­si­tiv ud­mel­ding’ fra kon­ge­hu­set.

»Det er det, vi har øn­sket si­den 1995, hvor reg­ler­ne blev aen­dret, i for­bin­del­se med, at Jo­a­chim blev gift med Ale­xan­dra.

Det har si­den gjort gra­en­ser­ne for apa­na­ge me­get fly­den­de, og vi har brug for re­ne linjer.

El­lers er der jo plud­se­lig in­gen gra­en­ser for, hvor man­ge børn og hvor man­ge fra­skil­te ko­ner vi kan kom­me til at be­ta­le for,« si­ger Pia Ol­sen Dyhr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.