Ale­xan­dra bli­ver fre­det

BT - - NYHE­DER -

EN AF­TA­LE ER EN AF­TA­LE Gre­vin­de Ale­xan­dra kan for­modent­lig ån­de let­tet op i for­hold til sin apa­na­ge: Der vil ik­ke va­e­re po­li­tisk fler­tal for at aen­dre den af­ta­le, der al­le­re­de er ind­gå­et med hen­de. En­heds­li­sten har vars­let, at de til ef­ter­å­ret vil kig­ge af­ta­len om Ale­xan­dras apa­na­ge ef­ter i søm­me­ne. Men umid­del­bart er det ik­ke En­heds­li­stens prin­cip at bry­de al­le­re­de ind­gå­e­de af­ta­ler. Det forta­el­ler par­tiets roy­a­le ord­fø­rer, Sø­ren Søn­der­gaard.

»Vi ef­ter­ly­ser blot en prin­ci­pi­el linje i for­hold til apa­na­ge, som al­le ken­der. Vi skal ik­ke aen­dre for­hold på ba­sis af en fol­ke­stem­ning. Det vig­tig­ste for os er, at ret­nings­linjer­ne fremad­ret­tet bli­ver helt kla­re,« si­ger Sø­ren Søn­der­gaard (EL).

Han me­ner, at Chri­sti­ans­borg har va­e­ret for tø­ven­de i for­hold til at in­vol­ve­re sig i af­ta­ler­ne med kon­ge­hu­set. Han gi­ver som ek­sem­pel, at da han i 1990er­ne stil­le­de for­slag om at fjer­ne moms­fri­ta­gel­sen for de kon­ge­li­ge mod at øge de­res ind­ta­eg­ter med 25 pct., op­da­ge­de man, at der slet ik­ke var no­get lov­grund­lag for moms­fri­ta­gel­sen. DF tror på fred­ning I Dansk Fol­ke­par­ti vur­de­rer Sø­ren Es­per­sen, at Fol­ke­tin­get vil fre­de Ale­xan­dra. »Hvis En­heds­li­sten skul­le en­de med at stil­le for­slag om at fjer­ne hen­des apa­na­ge, vil de bli­ve helt iso­le­ret i sa­len. En­ten vil po­li­ti­ker­ne stem­me nej el­ler und­la­de at stem­me. Det er Dron­nin­gen, der for­de­ler apa­na­gen. Det vil va­e­re uva­er­digt, hvis vi skul­le blan­de os i det,« si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.