Ter­r­or­dømt ka­em­per for sit dan­ske pas

BT - - NYHEDER -

Mansour har en me­get rin­ge til­knyt­ning til Ma­rok­ko, hvor han ik­ke har va­e­ret i 28 år, og hvor han har for­søgt at fra­si­ge sit ma­rok­kan­ske stats­bor­ger­skab,« sag­de Mi­cha­el Juul Erik­sen i går.

Sa­gens an­kla­ger teg­ne­de til gen­ga­eld et bil­le­de af en mand, som er dår­ligt in­te­gre­ret i det dan­ske sam­fund. Han ta­ler ara­bi­sk, ma­rok­kansk og for­står dansk, men trods 32 år i Dan­mark har han sta­dig sva­ert ved at ud­tryk­ke sig på dansk.

Han har haft job på et ple­je­hjem, på Her­lev Ho­spi­tal og i storma­ga­si­net Ma­ga­sin, men de se­ne­ste år har han ik­ke ar­bej­det – ud over at dri­ve for­lag.

»Han har al­drig haft no­gen va­rig kon­takt til det dan­ske ar­bejds­mar­ked, han har mod­ta­get kon­tant­hja­elp si­den 1994, og han må der­for an­ses for at va­e­re rin­ge in­te­gre­ret i det dan­ske sam­fund,« sag­de an­kla­ge­ren.

Selv me­ner Said Mansour, at en ud­vis­ning til Ma­rok­ko vil bli­ve hans død.

»Jeg bli­ver hen­ret­tet,« sag­de Said Mansour i Lands­ret­ten.

I går ryste­de han på ho­ve­d­et, da han blev spurgt, om han vil­le ha­ve or­det. Hø­jeste­ret af­si­ger dom på onsdag. BOGHANDLEREN FRA BRØNSHØJ Said Mansour, tid­li­ge­re Sam Mansour, Han blev i 2003 dømt for do­ku­ment­falsk kom til Dan­mark fra Ma­rok­ko og over­tra­e­del­se af vå­ben­loven. som 23-årig i 1984. Han fik dansk stats­bor­ger­skab i 1988. Han blev som den før­ste dan­sker Han har fi­re børn med en dansk sig­tet ef­ter ter­r­or­pa­ra­graf­fen i 2005. kon­ver­tit. Par­ret blev skilt i 1997. I 2007 idømt 3 år og 6 må­ne­ders Han har dre­vet bog­hand­len ’Al Nur’ fa­engsel for at opild­ne til ter­ror. på Vester­bro i Kø­ben­havn, hvor han Han for­søg­te iføl­ge Kri­mi­nal­forsor­gen solg­te is­la­misk lit­te­ra­tur, tøj og par­fu­mer. un­der sin af­so­ning at spre­de Da den gik kon­kurs i 1992, ter­r­or­pro­pa­gan­da i fa­engs­let. åb­ne­de han for­la­get ’Al Nur Is­la­mic In­for­ma­tion’ i Brønshøj. I 2015 blev han igen dømt for at op­for­dre til ter­ror. Her blev han idømt Op gen­nem 90er­ne blev han over­vå­get fi­re års fa­engsel, ud­vist af Dan­mark af PET og kendt for at ha­ve samt fra­ta­get sit dan­ske stats­bor­ger­skab. kon­takt til et net­va­erk af ver­dens Sa­gen er an­ket til Hø­jeste­ret. mest ef­ter­søg­te ter­r­o­ri­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.