Le­go-ar­ving send

BT - - NYHEDER -

Sa­gen er us­a­ed­van­lig, for­di den hand­ler om nog­le af lan­dets ri­ge­ste men­ne­sker, men og­så for­di det er over­ra­sken­de, at det er kom­met så vidt, da Le­go-fa­mi­li­en nor­malt hol­der in­ter­ne an­lig­gen­der in­den­dø­re. Men trods en ae­g­te­pagt og en ga­vea­eg­te­pagt, hvor rig­man­den gav sin kom­men­de eks­ko­ne 50 mio. kr., så var der al­li­ge­vel kom­met så me­get grus i ma­ski­ne­ri­et, at han alt­så valg­te at sla­e­be sin kom­men­de eks­ko­ne i ret­ten.

An­ders Kirk Jo­han­sen, der er en af Dan­marks ri­ge­ste ma­end, vil­le nem­lig ha­ve en da­to for, hvor­når mo­de­ren til hans to børn vil­le flyt­te ud af det kø­ben­havn­ske pragt­pa­lae. Des­u­den vil­le han og­så ha­ve den bil, som Anja Kirk Jo­han­sen be­nyt­ter, til­ba­ge. Iskold luft I ret­ten var luf­ten iskold mel­lem par­ter­ne, der beg­ge vi­ste ty­de­ligt ube­hag ved at va­e­re til ste­de. Anja Kirk Jo­han­sen var kla­edt i stram­me je­ans og en sort jak­ke og bad fle­re gan­ge om vand. An­ders Kirk Jo­han­sen var for­sin­ket på grund af mor­gen­tra­fik­ken og vir­ke­de og­så nervøs, da han mød­te op lidt over ni ik­la­edt hvid skjor­te, je­ans, sort jak­ke og ny­pud­se­de sko.

Der var alt­så lagt op til et an­s­pa­endt og spek­taku­la­ert slags­mål, men i Fo­ged­ret­ten for­søg­te beg­ge par­ter at få dø­re­ne luk­ket, så of­fent­lig­he­den ik­ke kun­ne føl­ge med. Det blev dog af­vist af dom­me­ren, hvor­ef­ter de i ste­det ind­gik et for­lig. Det be­ty­der, at Anja Kirk Jo­han­sen nu har tre må­ne­der til­ba­ge i den sto­re vil­la, der lig­ger ved si­den af den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de. Men så er det og­så slut. Se­ne­st den 1. sep­tem­ber skal hun va­e­re flyt­tet ud af bo­li­gen, og sam­me da­to skal hun og­så af­le­ve­re An­ders Kirk Jo­han­sens bil til­ba­ge. Hvis sa­gen var kom­met for Fo­ged­ret­ten, kun­ne det i va­er­ste fald va­e­re endt med, at Anja Kirk Jo­han­sen måt­te ryk­ke ud af pa­la­e­et med det sam­me.

»Det har vi og­så spurgt os selv om, for Anja har jo ik­ke på no­get tids­punkt sagt, at hun ik­ke vil fr­af­lyt­te bo­li­gen,« si­ger Ni­els The­strup, der me­ner, at år­sa­gen til, at An­ders Kirk Jo­han­sen ’be­sin­de­de sig’ kan skyl­des, at me­di­er­ne var til ste­de i ret­ten. Stri­den er eska­le­ret Stri­den mel­lem det tid­li­ge­re ae­g­te­par eska­le­re­de, da Anja Kirk Jo­han­sen blev sta­ev­net af sin tid­li­ge­re mand kort ef­ter, at hen­des ad­vo­kat hav­de fra­rå­det hen­de at rej­se på fe­rie med par­rets to små pi­ger, da han var ban­ge for, at An­ders Kirk Jo­han­sen kun­ne fin­de på at skif­te lå­se­ne ud i hu­set, mens Anja og bør­ne­ne var va­ek.

»Jeg blev ry­stet. Så vi blev hjem­me, og for ti da­ge si­den modt­og min ad­vo­kat to sta­ev­nin­ger. Den ene går på, at An­ders vil smi­de os ud af hu­set, og den an­den på, at han vil ha­ve bi­len til­ba­ge. Han har 10-20 eks­klu­si­ve bi­ler i sin ga­ra­ge, så det er jo lidt sjovt, at han skal bru­ge den, jeg kø­rer i. Det er en syv år gam­mel bil og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.