Trans­køn­net­hed fjer­nes som psy­kisk syg­dom

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­ker­ne i Fol­ke­tin­gets sund­heds­ud­valg er eni­ge om, at trans­køn­net­hed ik­ke la­en­ge­re skal ses som en psy­kisk syg­dom. Fra nytår fjer­ner Sund­heds­sty­rel­sen trans­køn­net­hed fra li­sten over di­ag­no­ser for psy­ki­ske syg­dom­me.

Det op­ly­ser So­ci­al­de­mo­kra­tiets sund­heds­ord­fø­rer, Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen.

»Trans­per­so­ner i Dan­mark fø­ler, at det er stig­ma­ti­se­ren­de, at de står un­der di­ag­no­sen ’psy­kisk li­del­se’ over ad­fa­erds­for­styr­rel­ser,« si­ger han. »Så bli­ver vi det før­ste land i ver­den, som fjer­ner trans­køn­net­hed som di­ag­no­se på li­sten.«

Sund­heds­ud­val­get har ved­ta­get, at trans­køn­net­hed fra nytår fjer­nes fra Sund­heds­sty­rel­sens li­ste over psy­ki­ske li­del­ser, hvis FNs Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tion (WHO) ik­ke har gjort det in­den da.

Det gla­e­der men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal. Or­ga­ni­sa­tio­nen har sam­men med de trans­køn­ne­des or­ga­ni­sa­tio­ner la­en­ge pres­set på for at få fjer­net be­gre­bet fra li­sten.

»Det er et ka­em­pe skridt - ik­ke kun for de dan­ske trans­køn­ne­de, men for trans­køn­ne­de over he­le ver­den, at de dan­ske po­li­ti­ke­re så ty­de­ligt har sagt ja til at fjer­ne trans­køn­net­hed fra li­sten over psy­ki­ske li­del­ser,« si­ger Tri­ne Chri­sten­sen, Am­ne­stys ge­ne­ral­se­kre­ta­er.

Hun ro­ser og­så re­ge­rin­gen, som har pres­set på i WHO for at få aen­dret sy­ste­met for di­ag­no­se­ko­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.