Grønt lys til let­ba­ne i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­hav­ne­re og an­dre per­so­ner i na­er­he­den af ho­ved­sta­den kan se frem til at kø­re en tur med Ho­vedsta­dens Let­ba­ne i 2023, ef­ter at an­la­egs­lo­ven for let­ba­nen på Ring 3 om­kring Kø­ben­havn i går blev ved­ta­get i Fol­ke­tin­get. Al­le ni par­ti­er stem­te for. Det stor­sti­le­de pro­jekt med en let­ba­ne på 28 ki­lo­me­ter skal for­bin­de 11 kom­mu­ner i ho­ved­stads­om­rå­det.

Det ko­ster cir­ka fi­re mil­li­ar­der kro­ner at an­la­eg­ge Ho­vedsta­dens Let­ba­ne. Der­u­d­over vil der va­e­re cir­ka 1,3 mil­li­ar­der kro­ner til togs­a­et og etab­le­ring af kon­trol- og ved­li­ge­hol­del­ses­cen­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.