Syv skar­pe til Støj­berg om ha­ste­stram­nin­ger

BT - - NYHEDER -

HASTVAERK Ef­ter en af­gø­rel­se fra EU-dom­sto­len stram­mer re­ge­rin­gen reg­ler­ne for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. Det be­ty­der, at børn, der er fyldt seks år, og som har en fora­el­der i hjem­lan­det, skal in­te­gra­tionvur­de­res, før de kan bli­ve fa­mi­lie­sam­men­ført i Dan­mark. Re­ge­rin­gen frem­sat­te lov­for­sla­get i Fol­ke­tin­get i går med øn­ske om ha­ste­be­hand­ling. For­sla­get sen­des i hø­ring sam­ti­dig med frem­sa­et­tel­sen, og loven vil tra­e­de i kraft umid­del­bart ef­ter ved­ta­gel­sen, som for­ven­tes fre­dag.

»Jeg ved af go­de grun­de ik­ke, hvor man­ge sa­ger det kan kom­me til at dre­je sig om. Men det er klart, at vi bli­ver nødt til at ha­ve nog­le me­get fa­ste reg­ler, der gør, at man ik­ke ba­re umid­del­bart kan bli­ve fa­mi­lie­sam­men­ført, hvis man ik­ke er in­te­gra­tions­eg­net.«

»Der er man­ge fak­to­rer, der af­gør det. Og man har jo al­le­re­de ind­til i dag vur­de­ret det. Dom­men be­tød så, at vi ik­ke i al­le til­fa­el­de kun­ne fo­re­ta­ge den vur­de­ring, og det er selv­føl­ge­lig ik­ke ri­me­ligt.«

Fast ud­la­en­din­gepo­li­tik

»Nej, men jeg kan jo ik­ke stå og se på, at fa­mi­lie­sam­men­fø­rings­om­rå­det i vir­ke­lig­he­dens ver­den er brudt sam­men. Det er af­gø­ren­de, at vi har vo­res reg­ler og en fast ud­la­en­din­gepo­li­tik.

»For­di jeg kan ik­ke se til, uden at gø­re no­get, at det bli­ver me­get nem­me­re at bli­ve fa­mi­lie­sam­men­ført til Dan­mark.«

»Det er jo al­tid bedst, hvis man har de hø­rings­fri­ster, som der nu en­gang er be­ram­met. Men om­vendt set vil jeg si­ge, at hvis vi kom­mer i en si­tu­a­tion, hvor vo­res ud­la­en­din­gepo­li­tik bli­ver ud­hu­let, så sa­et­ter jeg alt­så det me­get højt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.