Nej, bo­li­ge­jer­ne har brug for tryg­hed

BT - - DEBAT -

fi­nan­si­e­re vel­fa­erds­sam­fun­det ved må­l­ret­tet at ram­me bo­li­ge­je­re, som jo ik­ke Det gi­ver

kø­ber de­res hus som en in­ve­ste­ring, men in­gen for at bo der med de­res fa­mi­lie. Det er

ret uop­find­somt, at de øko­no­mi­ske vis­ma­end me­ning at ha­ve så bli­ver ved med at gen­ta­ge det her lav skat på bo­li­ger for­slag. Hvis de var for­nuf­ti­ge øko­no­mer,

så kun­ne de se på at sa­en­ke ud­gif­ter­ne og til gen­ga­eld

i den of­fent­li­ge sek­tor, som er ver­dens ha­ve så stor en del hø­je­ste, i ste­det for at se på, hvor­dan man he­le ti­den kan ha­e­ve skat­ter og af­gif­ter. af be­skat­nin­gen

De un­der­ken­der den øko­no­mi­ske ef­fekt end af at sa­et­te ejen­doms­skat­ter­ne op. Det vil

på lø­nind­komst de vil­le ha­ve va­e­ret, hvis vi ik­ke ska­be uro på ejen­doms­mar­ke­det. Vo­res hav­de haft skat­te­stop­pet – og det er net­op for at øko­no­mi, som er i sla­e­be­gear, har brug for at folk kø­ber fore­byg­ge en ny bo­lig­bob­le, men og­så for at ska­be et og in­ve­ste­rer me­re. Hvis der bli­ver usik­ker­hed om me­re for­nuf­tigt og ret­fa­er­digt skat­te­sy­stem. Øko­no­misk bo­li­gø­ko­no­mi­en, så går øko­no­mi­en for al­vor i stå. ge­vinst på fast ejen­dom bi­dra­ger til ulig­he­den mel­lem eje­re og le­je­re. Hø­je bo­lig­pri­ser bi­dra­ger ik­ke til sund va­ekst. Det ge­ne­re­rer ik­ke nye ar­bejds­plad­ser, og bo­lig­bob­ler ska­ber en uba­lan­ce i øko­no­mi­en. Hvis man gen­nem­fø­rer De Kon­ser­va­ti­ves for­slag, så vil der mang­le man­ge mil­li­ar­der i statskas­sen.

BOLIGPRISERNE ER HØJERE,

BRIAN MIKKELSEN

for tryg­hed og ro i ma­ven – og ik­ke at fryg­te, at der kom­mer sti­gen­de ejen­doms­skat­ter, som kan smi­de dem ud af hus og hjem. Vi skal i ste­det sa­en­ke den. Bo­ligskat er en dob­belt be­skat­ning – de over 60 pct. af fa­mi­li­er­ne, der bor i egen bo­lig, har jo i for­vej­en be­talt skat af de pen­ge, som de har købt bo­li­gen for. Hvor­for skal de be­ta­le me­re i skat end an­dre?

BO­LI­GE­JER­NE HAR BRUG VI SKAL IK­KE

er der jo kom­met re­strik­tio­ner på, hvor me­get man kan lå­ne. Vi ri­si­ke­rer et ka­em­pe til­ba­ge­slag i pri­ser­ne, hvis man sa­et­ter bo­ligskat­ter­ne op, og så er det ik­ke sik­kert, at fa­mi­li­er­ne kan bli­ve bo­en­de, for man­ge vil bli­ve tek­nisk in­sol­ven­te.

IFT. BO­LIG­BOB­LER SÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.