Ja, det er tor­ske­dumt at fre­de bo­ligskat­ten

BT - - DEBAT -

LISBETH BECH POULSEN

et ta­bu i dansk po­li­tik, men al­le, der har den mind­ste smu­le for­stand på det, si­ger, at vi bli­ver nødt til at fjer­ne skat­te­stop­pet på bo­li­ger. An­ders Fogh ind­før­te det for at få nye va­el­ge­re over på sin si­de, og der er trods alt ri­me­ligt man­ge bo­li­ge­je­re i Dan­mark, så man hol­der dumsta­e­digt fast i det.

BO­LIGSKAT ER BLE­VET

ik­ke at vil­le dis­ku­te­re det. Fast­frys­nin­gen af bo­ligskat­ten går ud over ulig­he­den, og vi ri­si­ke­rer på sigt at få en ny bo­lig­bob­le, for­di pri­ser­ne er for hø­je. Det vil kra­e­ve en over­gangs­ord­ning, så folk ik­ke skal gå fra hus og hjem – og det skal even­tu­elt kom­pen­se­res med nog­le skat­te­let­tel­ser et an­det sted. I en glo­ba­li­se­ret ver­den gi­ver det in­gen me­ning at ha­ve så lav skat på bo­li­ger, som vi har i Dan­mark, og til gen­ga­eld ha­ve så stor en del af be­skat­nin­gen på lø­nind­komst.

DET ER TOR­SKE­DUMT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.