Tør øj­ne­ne og tag en kiks

BT - - DEBAT -

Cle­ment Kjers­gaard har igen af­brudt en po­li­ti­ker – den­ne gang Uf­fe El­ba­ek – der for­søg­te at sva­re på hans spørgs­mål, men gik ind til et kri­tisk in­ter­view med den nai­ve ta­enk­ning, at han delt­og i en sam­ta­le. Og for­ud for Fol­ke­tin­gets af­slut­nings­de­bat i dag slår for­mand Pia Kja­ers­gaard et slag for den go­de to­ne, mens Mat­ti­as Tes­faye kal­der stats­mi­ni­ste­rens op­for­dring til ’god to­ne’ i sin al­ter­na­ti­ve nytårs­ta­le for ’bal­jepis’. Mon ik­ke va­el­ger­ne mest er tra­et­te af nav­lepi­l­le­ri­et?

For­di vi op­fø­rer os som små fugle­un­ger i re­den, der ven­ter på at få gyl­pet da­gens ret di­rek­te ned i sva­el­get

DET LIG­GER SOM en del af den kon­ser­va­tis­me, der pra­e­ger tidsån­den, at bor­ger­ne kon­stant ta­ger stil­ling til, hvad der er pas­sen­de og upas­sen­de. Så­le­des og­så for­men, to­nen og ord­val­get. Må­ske kan vi sim­pelt­hen ik­ke over­skue fle­re af de kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger i vo­res sam­tid, el­ler må­ske sny­der vi os selv for det vig­ti­ge ind­hold, for­di vi op­fø­rer os som små fugle­un­ger i re­den, der ven­ter på at få gyl­pet da­gens ret di­rek­te ned i sva­el­get. NÅR PO­LI­TI­KE­RE FØ­LER sig af­brudt, el­ler an­dre po­li­ti­ke­re vil boy­kot­te en be­stemt jour­na­list, flyt­ter de­bat­ten straks over i pas­sen­de/upas­sen­de-dis­kus­sio­nen, som fø­rer li­ge pra­e­cis in­gen veg­ne hen. Men bag dis­kus­sio­nen fin­des et re­le­vant spørgs­mål om, hvil­ke rol­ler, vi ind­ta­ger i den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le. DET ER JOURNALISTERNES op­ga­ve at fol­ke­op­ly­se. Men da den op­ga­ve og­så løf­tes af det of­fi­ci­el­le Dan­mark, og po­li­ti­ker­ne via so­ci­a­le me­di­er har ure­di­ge­ret ad­gang til be­folk­nin­gen, så fo­ku­se­rer man­ge jour­na­li­ster på en an­den va­e­sent­lig op­ga­ve, nem­lig at gå magt­ha­ver­ne kri­tisk ef­ter i søm­me­ne på bor­ger­nes veg­ne. Nog­le gan­ge gør de det godt, an­dre gan­ge skidt. Men de for­sø­ger. DET ER POLITIKERNES op­ga­ve at iden­ti­fi­ce­re ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der, som kan om­sa­et­tes til hand­ling, som de så skal kun­ne for­kla­re va­el­ger­ne. Nog­le gan­ge gør po­li­ti­ker­ne tin­ge­ne me­re simp­le, end de er, for­di de gør sig uma­ge med at va­e­re for­stå­e­li­ge. Nog­le gan­ge mang­ler de mod. Men hvis vi som ud­gangs­punkt af­vi­ser, at de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.