MØ ud­gi­ver ny sang med Bie­ber

BT - - NYHEDER -

SAMKLANG Da den dan­ske san­ge­r­in­de MØ i 2013 modt­og den an­er­kend­te mu­sikpris ’P3 Pri­sen’ ved P3 Guld, vir­ke­de det i et kort øje­blik som om, at ’Pil­grim’ar­ti­stens kar­ri­e­re top­pe­de. Det var dog langt fra til­fa­el­det, og MØ, der har det bor­ger­li­ge navn Ka­ren Ma­rie Aa­gaard Ør­sted An­der­sen, har si­den slå­et fast, at hun på in­gen må­de er fa­er­dig med bå­de at over­ra­ske og be­gej­stre sit pu­bli­kum.

Nu har MØs kar­ri­e­re ta­get end­nu en vild drej­ning. Iføl­ge det ame­ri­kan­ske mu­sik­me­die Pit­ch­fork skal den 27-åri­ge san­ge­r­in­de nem­lig med­vir­ke på mu­sik­grup­pen Ma­jor La­zers nye sing­le sam­men med den ca­na­di­ske su­per­stjer­ne Justin Bie­ber.

Den stjer­nes­pa­ek­ke­de sing­le ved navn ’Cold Wa­ter’ bli­ver den før­ste sing­le fra Ma­jor La­zers kom­men­de al­bum. Der er end­nu ik­ke fast­sat en spe­ci­fik ud­gi­vel­ses­da­to for Ma­jor La­zers nye sing­le, og på Twit­ter spør­ger Justin Bie­ber selv Ma­jor La­zer­bag­man­den Diplo om, hvor­når den nye sang mon skal ud­gi­ves. At MØ og Justin Bie­ber skal sam­ar­bej­de med det elek­tro­ni­ske mu­sik­kol­lek­tiv Ma­jor La­zer kom­mer dog ik­ke som en over­ra­skel­se, da de to san­ge­re beg­ge tid­li­ge­re har sam­ar­bej­det med Ma­jor La­zer om hits som ’Le­an On’ og ’Whe­re

Are Ü Now’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.