Post Dan­mark in­tro­du­ce­rer: Send brev i dag og få det i mor­gen

BT - - NYHEDER -

Ef­ter den po­li­ti­ske aftale om po­sten vil Post Dan­mark in­tro­du­ce­re et nyt så­kaldt ’Qu­i­ck­brev’. Bre­vet vil til­by­de den dag-til-dag le­ve­ring, der el­lers faldt bort med af­ta­len.

Det forta­el­ler Post Dan­mark i en pres­se­med­del­el­se.

»Bor­ge­re og virk­som­he­der vil fort­sat kun­ne sen­de bre­ve fra dag til dag. I dag kan de fle­ste bre­ve sag­tens va­e­re nog­le da­ge un­der­vejs, men hvis det er af­gø­ren­de at få bre­vet frem da­gen ef­ter, så kan man be­nyt­te det nye Qu­i­ck­brev,« skri­ver Hen­ning Chri­sten­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Post Dan­mark.

Qu­i­ck­bre­vet kom­mer i ste­det for den tid­li­ge­re så­kald­te A-post, der nu helt bort­fal­der. Pri­sen på Qu­i­ck­bre­ve og A-post, der el­lers er ens, er dog for­skel­lig. Det kom­mer til at ko­ste 27 kro­ner at sen­de et Qu­i­ck­brev mod 19 kro­ner for A-post, som det er i dag.

»Da de nye Qu­i­ck­bre­ve lig­ger uden for be­for­drings­plig­ten, bli­ver de på­lagt moms, og der­for kan al­min­de­li­ge fri­ma­er­ker ik­ke be­nyt­tes til Qu­i­ck­bre­ve. Men vi la­ver et nyt fran­ke­rings­ma­er­ke, li­ge­som man kan be­nyt­te Mo­bil­por­to,« skri­ver Hen­ning Chri­sten­sen.

Qu­i­ck­bre­ve­ne kan i mod­sa­et­ning til den tid­li­ge­re A-post kun af­sen­des fra po­st­hu­se og po­sts­kran­ker i su­per­mar­ke­der og på tank­sta­tio­ner og kan alt­så ik­ke put­tes i en po­st­kas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.