Ramt af bi­drags­stig­ning: Det kan du selv gø­re

BT - - NYHEDER -

BANKFORHANDLINGER Kø­ben­havn: Re­al­kre­dit Dan­mark har for ny­lig meldt ud, at sel­ska­bet går i fod­spo­re­ne på kon­kur­ren­ten To­tal­kre­dit og sa­et­ter pri­ser­ne op på de fi­re lå­ne­ty­per F1, F3, F4 og F5. Der­med er pris­for­skel­len på lå­net hos lan­dets to stør­ste kre­di­tin­sti­tut­ter nu 0,03 pro­cent, skri­ver Jyl­landsPo­sten.

Som lån­ta­ger er man der­for på her­rens mark, me­ner øko­no­misk rå­d­gi­ver og in­de­ha­ver af Ar­vad Fi­nans­hus, Sus­an­ne Ar­vad.

»Det her har jo re­elt af­lyst kon­kur­ren­cen på mar­ke­det, for der er in­gen grund til at tro an­det, end at de re­ste­ren­de kre­di­tin­sti­tut­ter vil føl­ge trop,« si­ger Sus­an­ne Ar­vad.

For­mand for for­e­nin­gen Fair Bi­drag­sy­del­se Chre­sten Ib­sen skøn­ner, at min­dre kon­kur­ren­ce bli­ver dyrt for for­bru­ger­ne.

»Til­ba­ge­mel­din­ger­ne fra med­lem­mer­ne i for­e­nin­gen ly­der på, at folk må be­ta­le mel­lem 6-8.000 kro­ner ek­stra om året,« si­ger han.

Den af­ta­gen­de kon­kur­ren­ce på mar­ke­det fik i april er­hvervs«og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poulsen til at be­de Fi­nan­stil­sy­net om at se på, hvor­vidt der er sket et brud på god skik med de sti­gen­de bi­drags­sat­ser.

»Den un­der­sø­gel­se er fak­tisk vo­res bed­ste chan­ce, som tin­ge­ne ser ud li­ge nu,« vur­de­rer Chre­sten Ib­sen. Brok el­ler al­vor Der er dog og­så en an­den mu­lig­hed, og det er for­hand­lin­gen med din bank, som og­så re­pra­e­sen­te­rer dit kre­dit­sel­skab, si­ger Sus­an­ne Ar­vad.

For ban­ker­ne vur­de­rer sim­pelt­hen sand­syn­lig­he­den for, om du me­ner, hvad du si­ger, når du brok­ker dig over bi­drags­stig­nin­ger­ne el­ler sagt på en an­den må­de; hvem blin­ker først?

»Hvis du di­rek­te tru­er din bank med, at du vil skif­te bank, hvis de ik­ke kom­pen­se­rer for stig­nin­gen på kre­dit­lå­net, skal du alt­så va­e­re klar til at ta­ge kon­se­kven­sen og skif­te bank, hvis de si­ger nej,« si­ger hun.

Gør man ik­ke det, vil ban­ken sim­pelt­hen hol­de op med at ta­ge dig al­vor­ligt og ig­no­re­re lig­nen­de hen­ven­del­ser fra dig frem­over.

»Du kan og­så hen­ven­de dig på en min­dre hid­sig fa­con og for­kla­re dem, at et an­det pen­ge­in­sti­tut har til­budt dig en la­ve­re ren­te, og så spør­ge, om de kan mat­che det. På den må­de bli­ver det hel­ler ik­ke alt el­ler in­tet, hvis de si­ger nej,« ly­der rå­det fra Sus­an­ne Ar­vad.

Ge­ne­relt kan det kun be­ta­le sig at va­e­re or­dent­ligt in­de i sa­ger­ne, før du kon­tak­ter ban­ken.

Vent med at skif­te kre­di­tin­sti­tut, til du ken­der ud­vik­lin­gen på mar­ke­det. Fle­re kre­dit­sel­ska­ber ven­tes at føl­ge ef­ter To­tal­kre­dit og Re­al­kre­dit Dan­mark. Hen­vend dig i ste­det til ban­ken for at for­hand­le nedslag i ren­ten an­det­steds. Du kan sø­ge hja­elp hos en uvil­dig rå­d­gi­ver el­ler hos for­e­nin­gen Fair Bi­drags­sats, der og­så har en Fa­ce­book-pro­fil. Lav en be­reg­ning på, hvad du skal be­ta­le ek­stra år­ligt, så du ved, hvad du kan be­ta­le i ge­byr for et even­tu­elt banks­kift. Nog­le ban­ker ud­nyt­te­de, at To­tal­kre­dit kom i mod­vind og lan­ce­re­de til­bud for at kapre de­res kun­der. Det kan me­get vel ske igen, så hold øje med ban­ker­nes re­k­la­me­frem­stød i den kom­men­de tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.