Mi­ni­ste­ri­um ig­no­re­rer ulov­li­ge PET-op­lys­nin­ger

BT - - NYHEDER -

Op­lys­nin­ger om bå­de pri­vat­per­so­ner, or­ga­ni­sa­tio­ner og fol­ke­tings­med­lem­mer bli­ver gemt af Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, PET, selv om op­lys­nin­ger­ne bur­de ha­ve va­e­ret slet­tet.

Det frem­går af en års­rap­port, som Til­sy­net med Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne, TET, tors­dag har ud­gi­vet.

I rap­por­ten be­skri­ver TET, et uaf­ha­en­gigt kon­trol­or­gan, en ra­ek­ke stikprø­ve­kon­trol­ler, som man har la­vet hos PET.

»Sam­ti­dig vi­ser til­sy­nets kon­trol, at PET af­vi­ser at slet­te per­so­nop­lys­nin­ger, som tje­ne­sten ik­ke la­en­ge­re an­ser for nød­ven­di­ge for va­re­ta­gel­sen af tje­ne­stens op­ga­ver, hvis op­lys­nin­ger­ne ind­går i do­ku­men­ter, hvis øv­ri­ge op­lys­nin­ger fort­sat er nød­ven­di­ge for tje­ne­sten,« skri­ver TET.

Der­for har til­sy­net iføl­ge rap­por­ten for­søgt at kon­tak­te Justits­mi­ni­ste­ri­et for at gø­re op­ma­er­k­som på det­te.

Al­le­re­de i maj 2015 blev mi­ni­ste­ri­et kon­tak­tet og op­lyst om pro­blem­stil­lin­gen. Men Justits­mi­ni­ste­ri­et har trods ryk­ke­re ik­ke sva­ret på hen­ven­del­ser­ne fra TET.

Og­så For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, FE, mod­ta­ger kri­tik fra det uaf­ha­en­gi­ge kon­trol­or­gan.

I mindst ét til­fa­el­de sid­ste år har ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten ind­hen­tet op­lys­nin­ger om en dansk bor­ger ulov­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.