Ulov­lig ar­bejds­kraft på Re­me­es nat­klub

BT - - NYHEDER -

BØDE en uge se­ne­re. I den mel­lem­lig­gen­de pe­ri­o­de hav­de byg­ge­plad­sen be­søg af Ar­bejds­til­sy­net. Ejer ik­ke sa­er­lig med­del­som Nu får Idea en stor bøde for at ha­ve brugt ulov­lig uden­land­sk ar­bejds­kraft i Dan­mark. Det frem­går af do­ku­men­ter fra Ar­bejds­til­sy­net, som BT har få­et ak­tind­sigt i.

Idea får en bøde på 10.000 kr. for ik­ke at ha­ve re­gi­stre­ret en hånd­fuld bul­gar­ske hånd­va­er­ke­re i re­gi­ste­ret for uden­land­ske tje­ne­stey­del­ser (RUT-re­gi­ste­ret).

Af til­syns­rap­por­ten frem­går det, at seks bul­ga­re­re ar­bej­de­de i nat­klub­ben, RUT-RE­GI­STE­RET da Ar­bejds­til­sy­net be­søg­te virk­som­he­den. Eje­ren af Idea, Alex Kovat­chev, hav­de på det tids­punkt for­ladt Dan­mark, og iføl­ge rap­por­ten var han ik­ke sa­er­lig med­del­som over for Ar­bejds­til­sy­net. Han op­ly­ste dog, at kun én af de seks bul­ga­re­re var an­sat af ham, mens de an­dre ar­bej­de­de for en un­der­le­ve­ran­dør.

Bul­ga­rer­ne selv har dog op­lyst til Ar­bejds­til­sy­net, at det er Alex Kovat­chev, der ud­be­ta­ler løn.

Da BT tal­te med Alex Kovat­chev – for­ud for til­sy­net – af­vi­ste han ka­te­go­risk, at der fo­re­gik ur­e­gel­ma­es­sigt ar­bej­de i nat­klub­ben.

»Al­le, der ar­bej­der på ste­det, er her le­galt og er cer­ti­fi­ce­re­de. Vi har al­le de nød­ven­di­ge til­la­del­ser til at ar­bej­de i så­vel EU som Dan­mark. Vi har en god di­a­log med myn­dig­he­der­ne,« sag­de han. Blev smidt ud Mens byg­ge­ri­et stod på, af­lag­de 3F plad­sen et uan­meldt be­søg, men den fag­li­ge se­kre­ta­er blev smidt ud af nat­klub­ben, in­den de bul­gar­ske hånd­va­er­ke­re kun­ne nå at op­ly­se, hvad de fik i løn.

Ud over bø­den har Ar­bejds­til­sy­net med­delt Skat, at Idea har ud­ført ar­bej­de i Dan­mark, og in­dret­nings­fir­ma­et har få­et et på­bud om at ud­ar­bej­de en lov­plig­tig ar­bejds­plads­vur­de­ring (APV).

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra ad­vo­kat Claus Mol­bech Bendt­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.