Mo­bilsnak kan øge kra­eftri­si­ko

Mo­bil­te­le­fo­ni er ik­ke ri­si­kof­rit, er kon­klu­sio­nen på et stort ame­ri­kansk stu­die af sam­men­ha­eng mel­lem mo­bil­strå­ling og kra­eft

BT - - NYHEDER - Si­ne Bach Jakob­sen | si­ja@bt.dk

Når vi ta­ler i mo­bil­te­le­fon, ud­sen­der mo­bi­len strå­ler. Og de strå­ler ser ud til at øge ri­si­ko­en for at ud­vik­le kra­eft. I hvert fald har et nyt stort stats­fi­nan­si­e­ret ame­ri­kansk stu­die, Na­tio­nal Toxi­co­lo­gy Pro­gram (NTP), vist en sam­men­ha­eng mel­lem mo­bil­strå­ling og kra­eft. Hos de rot­ter, der blev ud­sat for strå­lin­gen, fandt man en øget fo­re­komst af to ty­per kra­efts­vul­ster. Og selv om fo­re­kom­sten kun er lidt højere end hos de rot­ter, der ik­ke var ud­sat for strå­ler, me­ner for­sker­ne bag, at re­sul­ta­tet er be­ma­er­kel­ses­va­er­digt.

»Ta­get i be­tragt­ning hvor ud­bredt bru­gen af mo­bil­te­le­fon er på glo­balt plan og blandt bru­ge­re i al­le al­dre, kan selv en me­get lil­le stig­ning i fo­re­kom­sten af syg­dom­me – som føl­ge af stråling – ha­ve sto­re kon­se­kven­ser for fol­kes­und­he­den,« ly­der kon­klu­sio­nen i rap­por­ten, og en af for­sker­ne bag NTP-stu­di­et, Ron Mel­ni­ck, ud­dy­ber til The Wall Stre­et Jour­nal:

»Jeg tror ik­ke la­en­ge­re, vi vil hø­re folk si­ge, at der in­gen ri­si­ko er,« si­ger han. Syg­dom og stråling Den mel­ding har nem­lig fl­o­re­ret ik­ke mindst i me­di­er­ne, da in­gen un­der­sø­gel­ser ind­til nu har vist en en­ty­dig sam­men­ha­eng mel­lem syg­dom og stråling fra mo­bil­te­le­fo­ner, trå­d­løst in­ter­net og trå­d­lø­se te­le­fo­ner.

En­kel­te an­dre un­der­sø­gel­ser har dog an­ty­det en øget fo­re­komst af kra­eft i hjer­nen ved in­ten­siv brug af mo­bil­te­le­fo­ner i me­re end ti år. Mod­sat kun­ne au­stral­ske for­ske­re for blot få uger si­den kon­klu­de­re, at man ik­ke har op­le­vet fle­re kra­eft­til­fa­el­de i hjer­nen i den år­ra­ek­ke, hvor folk har haft mo­bil­te­le­fo­ner. Li­gen­de re­sul­ta­ter fin­der man og­så i an­dre lan­de. In­teres­san­te re­sul­ta­ter Over­la­e­ge og ph.d. Chri­stof­fer Jo­han­sen, der blandt an­det for­sker i mo­bil­strå­ling og ri­si­ko for syg­dom hos Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se, sy­nes nu al­li­ge­vel, at de ame­ri­kan­ske re­sul­ta­ter ly­der in­teres­san­te.

»Men jeg har end­nu ik­ke haft lej­lig­hed til at gen­nem­gå de­tal­jer­ne i un­der­sø­gel­sen,« si­ger han.

Chri­stof­fer Jo­han­sen me­ner dog – li­ge­som Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler – at bå­de børn, un­ge og voks­ne bør be­gra­en­se de­res brug af mo­bil­te­le­fo­ni.

»Man skal da va­e­re for­nuf­tig, så vi skal selv­føl­ge­lig føl­ge de råd, som Sund­heds­ty­rel­sen kom­mer med,« si­ger han.

For ek­sem­pel skal man så vidt mu­ligt ta­le hånd­frit i te­le­fon, så mo­bi­len kom­mer la­en­ge­re va­ek fra hjer­nen, og så er det bed­re at sen­de be­ske­der frem for at rin­ge.

Der­ved kan man nedsa­et­te ma­eng­den af stråling, som krop­pen ud­sa­et­tes for.

Mo­bil­strå­lers på­virk­ning af hel­bre­det er og­så et vig­tigt forsk­ning­felt for Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen, WHO. Ik­ke mindst for­di, an­tal­let af mo­bil­bru­ge­re på ver­dens­plan er stødt sti­gen­de.

Der­for vil WHO i lø­bet af 2016 sam­le op på forsk­nin­gen på om­rå­det og la­ve en for­mel vur­de­ring af ri­si­ko­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.