Borg­me­ster i Pa­ris vil op­fø­re en flygt­nin­ge­lejr

BT - - NYHEDER - /ritzau/AFP

Rundt om­kring i den fran­ske ho­ved­stad, Pa­ris, slår mi­gran­ter sig ned i lej­re, der imid­ler­tid hur­tigt luk­kes igen af myn­dig­he­der­ne på grund af sund­heds­fa­re.

Nu si­ger borg­meste­ren i Pa­ris, An­ne Hi­dal­go, at løs­nin­gen på det er at op­fø­re en flygt­nin­ge­lejr i by­en, så­dan at det ik­ke bli­ver nød­ven­digt med de mid­ler­ti­di­ge lej­re. Hi­dal­go er kom­met med med­del­el­sen på en pres­se­kon­fe­ren­ce, skri­ver AFP.

By­ens myn­dig­he­der vur­de­rer for­skel­li­ge ste­der for at se, om de er pas­sen­de for en lejr så hur­tigt som mu­ligt, si­ger borg­me­ster Hi­dal­go.

Hun si­ger vi­de­re, at den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion ik­ke er hold­bar.

Hun pe­ger på si­tu­a­tio­nen i det nord­li­ge Pa­ris, hvor der i de se­ne­ste da­ge er frem­kom­met en flygt­nin­ge­lejr, hvor der op­hol­der sig 800 men­ne­sker. Den kom­men­de lejr i Pa­ris vil va­e­re in­spi­re­ret af den lejr, der er op­ført i Gran­de-Synt­he i det nord­li­ge Frank­rig, si­ger Hi­dal­go.

• An­ne Hi­dal­go, der borg­me­ster i Pa­ris, vil lø­se mi­gran­tud­for­drin­ger­ne med en flygt­nin­ge­lej­ri by­en. FOTO: AFP PHOTO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.