Langt fra for­dums stolt­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BENJAMIN MUNK LUND, BTs SPORTSCHEF

DET DAN­SKE KVINDELANDSHOLD i hånd­bold var en­gang en re­gu­la­er ju­vel i dansk sport. Min ge­ne­ra­tion og dem, der er ae­l­dre, vil hu­ske det he­le. De hu­sker det vil­de gen­nem­brud ved VM i Nor­ge i 1993, hvor vi la­er­te Ul­rik Wil­bek, Anja An­der­sen og de an­dre at ken­de. De hu­sker OL-gul­det i At­lan­ta i 1996, VM-gul­det året ef­ter og fle­re eu­ro­pa­mester­ska­ber.

Ja, hånd­bold­kvin­der­ne skab­te enid r aets in­sti­tu­tion, som det er ri­me­ligt at spør­ge, om vi har set ma­ge til si­den. Det tror jeg egent­lig ik­ke. Be­va­res, hånd­bold­her­rer­ne har no­get tilt r ae kni n g sk r af tog­na­tions saml en­de­over sig, når de spil­ler slut­run­der i ja­nu­ar, men os der op­le­ve­de de de­cem­ber­slut­run­der den­gang for så­dan cir­ka 20 og 25 år si­den, vil hu­ske en na­tio­nal eu­fori, der var ... jeg hav­de na­er sagt helt skørt. Og et styk­ke fra det vi ser med her­rer­ne i dag.

Det var ver­dens­klas­se­spil­le­re, der­ud gjor­de­de t dan­ske kvindelandshold. Det var og­så kvin­der, der hav­de en af­kla­ret­hed og hård­hed over sig, som bar dem langt. Jeg ta­en­ker ty­per som Ca­mil­la An­der­sen, Anja An­der­sen, An­ne Dort­he Tan­derup, Sus­an­ne Munk Laurit­sen. De flyt­te­de hol­det med de­res at­ti­tu­de, og de byg­ge­de et ka­em­pe­brand.

Kvin­delands­hol­det ha­ri åre­vis her­ef­ter nyd­te n flot sta­tus i dansk idra­et. Og gør det sta­dig, og man har i den for­bin­del­se me­get at tak­ke grund­la­eg­ger­ne for. Hol­det er sta­dig en va­re, man ple­jer nid­ka­ert på ik­ke mindst TV2, og hol­det er ble­vet støt­tet me­re end pa­ent fra idra­et­tens or­ga­ni­sa­tio­ner. Man­ge rundt om lands­hol­det har sim­pelt­hen øn­sket at hol­de fast i, at Dan­mark er en stor na­tion i kvin­de­hånd­bold.

Det har Dan­mark ba­re ik­ke va­e­ret i en del år ef­ter­hån­den. Vi er ik­ke rø­get to­talt ud af ly­stav­len, men re­sul­tat­ma­es­sigt har Dan­mark set en ra­ek­ke na­tio­ner be­va­e­ge sig hur­ti­ge­re, end Dan­mark selv har gjort.

Det kan må­ske end­da ac­cpe­te­res, for den slags sport­s­li­ge ud­for­drin­ger kan al­le lø­be ind. De lø­ses på tra­e­nings­ba­ner­ne og i de struk­tu­rer, man byg­ger op om si­ne lands­hold og sin ta­len­t­ud­vik­ling. Så­dan op­le­ver jeg og­så, at man har for­søgt at be­sva­re ud­for­drin­gen i Dansk Hånd­bold For­bund. VAERRE ER DET, at lands­hol­det oven i den re­sul­tat­ma­es­si­ge til­ba­ge­gang med va­ri­e­ren­de in­ten­si­tet de se­ne­ste man­ge år og­så har frem­stå­et som et hold med en ret ty­de­lig iden­ti­tetskri­se.

Den flot­te kul­tur, der pra­e­ge­de hol­det i 90er­ne, og som var en stor del af for­kla­rin­gen på hol­dets po­pu­la­ri­tet, er i dag af­løst af en kul­tur, hvor man igen og igen fin­der fejl ved si­ne tra­e­ne­re.

Der kan godt va­e­re no­get galt med tra­e­ner­ne. Selv­føl­ge­lig. Den nu­va­e­ren­de af slagsen, Klavs Bruun Jør­gen­sen, har da helt sik­kert be­gå­et fejl, s om­spil­ler­ne harp å pe­ge­tien eva­lu­e­rings skri­vel­se, som man­dag end­te i pres­sen.

Men som be­trag­ter på si­de­linj­en er det sva­ert ik­ke og­så at få øje på en ten­dens til, at vi står med et lands­hold, der nu er i gang med at diskva­li­fi­ce­re den tred­je land­stra­e­ner på 10 år - før Jør­gen­sen var det Jan Pyt­li­ck og Brian Lyng­holm, der røg ud til højere på me­re el­ler min­dre di­rek­te op­for­dring fra spil­ler­ne. DER­MED SI­GER JEG ik­ke, at kvin­der­ne ik­ke og­så ser in­dad. Det sy­nes jeg egent­lig, at det la­ek­ke­de eva­lu­e­rings­pa­pir vi­ser, at man og­så gør.

Men man er ty­de­lig­vis ble­vet sta­er­kt ramt af i Klavs Bruun Jør­gen­sen at ha­ve få­et en tra­e­ner, der med en re­la­tivt kon­tant stil for­sø­ger at flyt­te men­ta­li­te­ten i for­holdt il­de­tat va­e­re lands­holds­spil­ler­rets å ra­di­kalt. Hvis Jør­gen­sen der­med øn­ske­de at luk­ke­de sids te­man­ge års for­nem­mel­se af kvin­delands­hol­dets om­en å ben­dis­kus­sions­klub, er­han fo­re­lø­bigt ik­ke lyk­ke­des.

Sent man­dag af­ten for­tal­te kvin­der­ne, at man hav­de øn­sket at hol­de eva­lu­e­rin­gen in­ter­nt, og at man var over­ra­sket over, at fle­re me­di­er hav­de valgt at brin­ge hi­sto­ri­er om uro i lands­holds­lej­ren, som de selv op­fat­ter som helt for­ker­te. Jeg tab­te sim­pelt­hen ka­e­ben, da jeg la­e­ste det, og den er ik­ke kom­met op igen. At eva­lu­e­rin­gen er endt i pres­sen, kan jeg ik­ke få øje på skul­le va­e­re sket af an­dre ka­na­ler end gem­men net­op spil­ler­ne. Klavs Bruun har i hvert fald in­tet vun­det. SÅ DÉR STÅR lands­hol­det med ind­gan­gen til et par EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Portu­gal og Tyr­ki­et i den­ne uge: Som et hold, der på snart 10. år bak­ser med at fin­de en kul­tur, der kan brin­ge det i na­er­he­den af de for­ga­en­ge­re, der en­gang gjor­de det til dansk idra­ets stolt­hed. Der var ik­ke i dag. Mildt sagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.