Le­gen­der tror på løs­ning

Trods den bit­re kon­flikt mel­lem land­stra­e­ne­ren og spil­ler­ne e for­ven­ter tre le­gen­der par­ter­ne fin­der hin­an­den og ska­ber en ny suc­ces

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt | flb@sporten.dk

Bøl­ger­ne er gå­et højt mel­lem land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen og hans lands­hold. Men med ti­den vil par­ter­ne fin­de hin­an­den, og så vil dansk kvin­de­hånd­bold igen stå sta­er­kt. Det for­ven­ter tre tid­li­ge­re lands­holds­spil­le­re, som hver isa­er hav­de en stor an­del i den suc­ces, som dansk kvin­de­hånd­bold hav­de i 90er­ne og i den før­ste halv­del af det før­ste år­ti i det nye år­hund­re­de.

Man­dag af­ten ryk­ke­de spil­ler­ne ud med et åbent brev, hvor de er­kla­e­re­de fuld­kom­men op­bak­ning til tra­e­ner­tea­met be­stå­en­de af Klavs Bruun Jør­gen­sen og hans as­si­stent Sø­ren Her­skind. Det kom, ef­ter spil­ler­nes eva­lu­e­ring tid­li­ge­re på da­gen var slup­pet ud i fuld la­eng­de, og her hav­de man va­e­ret me­get kri­tisk over for tra­e­ner­tea­met og de­res me­to­der.

Men spil­ler­ne gav i det åb­ne brev ud­tryk for, at man nu er vi­de­re, og at sam­ar­bej­det er in­de i en god pro­ces.

An­ne Dort­he Tan­derup, som var en nøg­le­spil­ler på lands­hol­det i 90er­ne, me­ner, at hol­det nu først og frem­mest har brug for ro til at kom­me vi­de­re.

»Hvis pres­sen og den dan­ske be­folk­ning ger­ne vil ha­ve lands­hol­det til­ba­ge på top­pen, skal I la­de dem va­e­re. Giv dem fred og ro til at ar­bej­de med det, de har nu. Jeg har selv va­e­ret i det og prø­vet tin­ge­ne. Vi har og­så få­et fy­ret folk og va­e­ret util­fred­se, det sker jo al­tid på et tids­punkt på et hold. Og så en­der man med at stå sta­er­ke­re sam­men, og dem der vil va­e­re der, er der, og dem får man det bed­ste ud af. De skal nok kom­me op igen, der er så man­ge ta­lent­ful­de hånd­bold­spil­le­re i Dan­mark. De har få­et snak­ket om tin­ge­ne, det er jeg ik­ke i tvivl om, de er så pro­fes­sio­nel­le al­le­sam­men. Og der er en grund til, at Klavs er valgt som land­stra­e­ner.«

Hun me­ner, at det er helt na­tur­ligt, at det gi­ver no­get tu­mult, når der kom­mer en ny land­stra­e­ner med

nye hold­nin­ger til den må­de, det skal fun­ge­re på.

»Klavs Bruun kom ind i en kul­tur, som hav­de va­e­ret der me­get la­en­ge. Og det er klart, at der skal man og­så fin­de si­ne ben at stå på bå­de som tra­e­ner og som spil­ler. Hvis du ser på fod­bold­klub­ber, hvis de får en ny tra­e­ner el­ler ma­na­ger, hvor man­ge er så til­ba­ge ef­ter et år el­ler to på det hold, som man kom ind på, og som end­da må­ske var ble­vet me­stre?« Kva­li­te­ter Ka­ren Brøds­gaard var med til at vin­de OL-guld i bå­de 2000 og 2004. Hun ser den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion som en mu­lig­hed for at få styr­ket hol­det.

»Når man går ind i no­get og va­el­ger at ta­ge det op til debat, kan man kun kom­me styr­ket ud af tin­ge­ne. Der kom­mer en ny land­stra­e­ner, og der er al­tid nog­le ting, der skal finju­ste­res - og det bli­ver der så og­så her.«

Hun op­for­drer til, at bå­de spil­ler­ne og land­stra­e­ne­ren fin­der ud af, om de kan fin­de ud af at ar­bej­de sam­men.

»Man kan va­el­ge, om man kan hol­de ud af va­e­re i det, el­ler om man ik­ke kan. Og jeg tror, at der er nog­le, der går og spe­ku­le­rer over tin­ge­ne nu: vil jeg va­e­re en del af det her på den må­de, som det bli­ver kørt på og kan jeg og­så va­e­re land­stra­e­ner blandt så­dan en flok høns - sagt med et smil på la­e­ben?«

Ka­tri­ne Fru­e­lund var og­så en af pro­fi­ler­ne på det hold, der vandt OL-guld bå­de i Syd­ney og i At­hen. Hun bak­ker op om Klavs Bruun Jør­gen­sen og op­for­drer til, at han sta­dig ta­ger sty­rin­gen.

»Jeg sy­nes jo, at det la­der til, at Klavs har nog­le su­per­go­de kva­li­te­ter. Og jeg ken­der det fra mig selv, at vi spil­le­re skal ik­ke gå ind og sa­et­te dags­or­de­nen. Det er tra­e­ne­ren, der skal gå ind og gø­re det. Han skal si­ge ’hør pi­ger, nu går vi den­ne her vej. Og dem, som ik­ke går sam­men med mig, må vi si­ge far­vel og tak til’. Det er le­der­skab, selv­føl­ge­lig skal man ha­ve nog­le spil­le­re, som com­mit­ter sig til det. Spil­ler­ne har me­get at si­ge, og det skal de og­så ha­ve, men jeg sy­nes, at der er en ten­dens til, at der er for man­ge spørgs­mål i ste­det for ba­re at si­ge ’ja’, og så spil­ler man.«

• ’Jern­la­dy­er­ne’ Ka­ren Brøds­gaard, Ka­tri­ne Fru­e­lund og An­ne Dort­he Tan­derup (lil­le foto) tror al­le, at kvin­de-lands­hol­det nok skal rej­se sig - hvis blot de får ar­bejds­ro. FOTO: ERNST VAN NORDE/NI­KO­LAI LINARES

De skal nok kom­me op igen, der er så man­ge ta­lent­ful­de hånd­bold­spil­le­re i Dan­mark An­ne Dort­he Tan­derup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.