Regn dril­ler French Open

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Un­der de sva­e­re for­hold med regn og bla­est i går - som til sidst fuld­sta­en­digt indstil­le­de spil­let på Ro­land Gar­ros - ved French Open røg to af de hø­jest se­e­de­de kvin­der ud. An­den­se­e­de­de Ag­nieszka Radwanska og sjet­te­se­e­de­de Si­mo­na Ha­lep gik beg­ge ind til de­res respek­ti­ve kam­pe, som var ble­vet af­brudt søn­dag, med fø­rin­ger, men beg­ge end­te med at ta­be. Men kam­pe­ne bur­de slet ik­ke ha­ve va­e­ret spil­le i går, me­ner de to slag­ne ten­niskvin­der, som lan­ger kraf­tigt ud ef­ter ar­ran­gø­rer­ne. »Jeg ved ik­ke, hvem der la­der os spil­le un­der dis­se for­hold. Jeg tror ik­ke, de ta­ger hen­syn til, hvad vi me­ner. De be­kym­rer sig vel om an­dre ting. Jeg er ba­re ra­sen­de. Jeg kan ik­ke spil­le un­der så­dan­ne for­hold,« ly­der det fra den pol­ske ten­nis­stjer­ne. Og­så Si­mo­na Ha­lep fra Ru­ma­e­ni­en var alt an­det end im­po­ne­ret over de vå­de for­hold, spil­ler­ne blev sendt ud i går. »I mi­ne øj­ne var det umu­ligt at spil­le. At spil­le i regn er lidt for me­get, sy­nes jeg,« si­ger Ha­lep (foto). Reg­nen be­ty­der, at pro­gram­met for al­vor bli­ver pres­set, ef­ter at bå­de man­da­gens og sto­re de­le af gårs­da­gens plan­lag­te pro­gram måt­te af­ly­ses og ud­sa­et­tes som føl­ge af regn­ma­eng­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.