Tons­vis af dansk ud­styr ski­bes til OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ti mas­sa­ge­brik­se, fi­re ro­ma­ski­ner, ener­gi­pro­duk­ter og 28 dan­ne­brogs­far­ve­de cyk­ler. Det er ba­re nog­le af de ting, der skal sej­les he­le vej­en fra Dan­mark til Bra­si­li­en.

De dan­ske at­le­ter skal til OL i au­gust bru­ge fle­re ton ud­styr, som skal sen­des den lan­ge vej til Rio de Ja­neiro. No­get skal af­sted med fly, men 2,5 ton ud­styr bli­ver ski­bet af sted i en con­tai­ner al­le­re­de i dag. For når der skal sen­des så me­get ud­styr den lan­ge vej, ga­el­der det om at få det sendt så bil­ligt som mu­ligt, forta­el­ler Jakob Ove­sen, der er pro­jekt­le­der i Dan­marks Idra­ets­for­bund og står for at ko­or­di­ne­re frag­ten.

»Vi prø­ver at få så me­get med ski­bet som mu­ligt, for­di det ko­ster mar­kant min­dre end med luft­fragt. Der kom­mer dog og­så no­get, som skal med luft­fragt. Det er blandt an­det ka­ka­o­ma­elk på grund af hold­bar­hed og ek­stra tøj fra OL-kol­lek­tio­nen,« si­ger Jakob Ove­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.