’BLIV HOS OS,

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ANFØRERENS FREMTID En ka­er­lig­heds­af­fa­e­re kan na­er­me sig sin slut­ning. Af­fa­e­ren mel­lem Da­ni­el Ag­ger og det dan­ske lands­hold. De rød/hvi­de far­ver har al­tid haft en helt spe­ci­el plads i den pa­tri­o­ti­ske fod­bold­spil­lers hjer­te, og frem­ti­den på lands­hol­det er no­get, der uden tvivl fyl­der me­get i Ag­gers nu­va­e­ren­de over­vej­el­ser om kar­ri­e­re­stop el­ler ej. Den nor­ma­le lands­holds­an­fø­rer sag­de søn­dag stop i Brønd­by og er nu i fuld gang med at over­ve­je, om kar­ri­e­ren skal fort­sa­et­te, el­ler om det en­der med et en­de­gyl­digt far­vel. Der­for hol­der Ag­ger sig hjem­me fra Ki­rin Cup i Ja­pan, mens brik­ker­ne fal­der på plads.

»Lands­hol­det be­ty­der me­get og er og­så in­de i mi­ne over­vej­el­ser. Jeg kan godt se, at der er bud om plad­ser­ne. Jeg er et kon­kur­ren­ce­men­ne­ske og vil op­ret­hol­de mit ni­veau, for de skal sgu ik­ke kom­me let til det de dren­ge der. Og det er og­så no­get, jeg har snak­ket med Åge (Ha­rei­de, red.) om,« for­tal­te Ag­ger søn­dag, da han sag­de far­vel til Brønd­by. Mød­te op på ho­tel­let Men helt va­ek har Ag­ger ik­ke kun­net hol­de sig fra lands­hol­det. For man­dag trop­pe­de han op på lands­holds­spil­ler­nes ho­tel, Ra­dis­son Park Inn på Ama­ger, selv­om han ik­ke er med i trup­pen. En an­fø­rer mar­ke­rer sin til­ste­de­va­e­rel­se uan­set hvad, og her brug­te han lej­lig­he­den til at øn­ske lands­hol­det god tur til Ja­pan og fik sig sam­ti­dig en snak med land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de, der ik­ke vil­le gå i alt for sto­re de­tal­jer om sam­ta­lens na­tur.

»Da­ni­el er en fan­ta­stisk per­son, han er me­get op­ta­get af hol­det og al­le si­ne hold­kam­me­ra­ter på lands­hol­det. Så­dan var han og­så i Brønd­by. Han er en per­son, der ta­en­ker på al­le. Og man må ha­ve respekt for en spil­ler, der skal ta­ge en sva­er be­slut­ning. Han skal fin­de ud af, om hans krop og mo­ti­va­tion er okay. Og ik­ke mindst, hvad fa­mi­li­en me­ner. Det vi­ser, at Da­ni­el ta­en­ker på alt, og det er der­for, han er lands­holds­kap­ta­jn.«

»Det må vi ha­ve respekt for, og det er der­for, han ik­ke er med på tu­ren, for­di han hel­le­re vil bru­ge ti­den nu til at ta­ge en be­slut­ning i ste­det for at gø­re det ef­ter Ja­pan. Det var det bed­ste for ham. Jeg snak­ke­de med Da­ni­el man­dag, da han var her, og jeg hå­ber selv­føl­ge­lig, at han vil fort­sa­et­te på lands­hol­det med tan­ke på den er­fa­ring, han har. Det er me­get, me­get vig­tigt for hol­det.« For mig er det vig­tigt, at de ae­l­dre spil­le­re kan va­e­re med til at guide de un­ge spil­le­re og ska­be et mix af er­fa­ring og ung am­bi­tion

»Det vil gi­ve os et enormt boost, for så har vi end­nu fle­re go­de spil­le­re at va­el­ge imel­lem. For mig er det vig­tigt, at de ae­l­dre spil­le­re kan va­e­re med til at guide de un­ge spil­le­re og ska­be et mix af er­fa­ring og ung am­bi­tion, så vi kan skrue et hold sam­men, der er sta­er­kt på sigt til de kom­men­de kva­li­fi­ka­tio­ner.« Kja­er med på råd om Fe­ner­ba­h­ce I lob­by­en på Ra­dis­son Park Inn på Ama­ger var der dog in­gen Ag­ger at spot­te i går, da lands­hol­det gav de sid­ste in­ter­view in­den tu­ren til Ki­rin Cup i Ja­pan. Men nog­le af hol­dets stør­ste stjer­ner var til ste­de her­i­blandt Si­mon Kja­er, der i en år­ra­ek­ke har dan­net mak­ker­par med Ag­ger i mid­ter­for­sva­ret på lands­hol­det. Kja­er spil­ler til dag­lig i tyr­ki­ske Fe­ner­ba­h­ce, der me­get ger­ne ser Da­ni­el Ag­ger fort­sa­et­te kar­ri­e­ren i Istan­bul-klub­ben og der­med bli­ve for­e­net med lands­holds­mak­ker Kja­er.

Og Ag­ger har da og­så ud­s­purgt Kja­er om Fe­ner­ba­h­ce, forta­el­ler han.

»Der er selv­føl­ge­lig nog­le ting, der har be­tyd­ning for, om han skal fort­sa­et­te kar­ri­e­ren. Og jeg ved, at han har fle­re mu­lig­he­der. Og han har spurgt ind til for­skel­li­ge ting, men hvad det er, hol­der jeg mel­lem ham og mig,« si­ger Kja­er, der dog be­kra­ef­ter, at han ved, at der er in­ter­es­se fra Fe­ner­ba­h­ce.

»Jeg ved, at klub­ben selv har va­e­ret ude og si­ge, at de (Ag­ger og Fe­ner­ba­h­ce, red.) har va­e­ret i di­a­log. Når Ag­ger har spurgt ind til det, har jeg sagt, hvad min ide og op­le­vel­se er med det der­ne­de. Så har han sik­kert en mas­se an­dre ting, han skal for­hol­de sig til. Han har sagt, at han li­ge gi­ver et kald, hvis han be­slut­ter sig for no­get, der pe­ger i ret­ning af ned mod mig,« ly­der det fra Kja­er.

Fe­ner­ba­h­ce-for­sva­re­ren un­der­stre­ger, at han hå­ber, at Ag­ger fort­sa­et­ter, men han ved og­så godt, at Ag­ger ik­ke la­der sig på­vir­ke el­ler pres­se til en for­ha­stet be­slut­ning.

»Det er kun ham selv, der kan sva­re på det. Al­der­s­ma­es­sigt si­ger man, det er for tid­ligt at stop­pe kar­ri­e­ren, men jeg ken­der og­så Ag­ger godt nok til, det skal hund­re­de pro­cent va­e­re no­get, han fø­ler for. Fø­ler han ik­ke for det, så gi­der han ik­ke. Det er alt el­ler in­tet, og det kan man kun ta­ge hat­ten af for og respek­te­re.« Ver­dens­klas­se­spil­ler Den op­fat­tel­se til­slut­ter lands­hol­dets an­dre stjer­ner sig og­så. Bå­de Lei­cesters Kas­per Sch­mei­chel og Tot­ten­hams Chri­sti­an Erik­sen, der ved, at Ag­ger kun har få med på råd.

»Du kan sen­de li­ge­så man­ge op­for­drin­ger, du vil, og så tror jeg sta­dig, Ag­ger ta­ger be­slut­nin­gen helt selv uden, at an­dre er in­de over. Det ken­der jeg ham godt nok til. Må­ske er hans fa­mi­lie med i be­slut­nin­gen, og dem, han ken­der. Alt an­det luk­ker han ude og ta­ger be­slut­nin­gen selv.

»Det er sva­ert at sa­et­te ord på. Det er jo ba­re Ag­ger. Han kom­mer al­tid ind med en stor ka­ris­ma og et stort navn, som han har byg­get op igen­nem fod­bold. Han har va­e­ret helt sin egen he­le vej­en igen­nem, og det kan du se, han bli­ver ved med. Det er respek­ten for ham, der skin­ner mest igen­nem,« si­ger Erik­sen og bak­kes op af lands­hol­dets første­valg i må­let, Kas­per Sch­mei­chel.

»Han er en ver­dens­klas­se­spil­ler, og vi er et lil­le land, der har brug for al­le de bed­ste. Da­ni­el Ag­ger er vo­res an­fø­rer. En fan­ta­stisk an­fø­rer og en fan­ta­stisk spil­ler. Jeg hå­ber, han fort­sa­et­ter, hvis hans ho­ved og krop har lyst og til­la­der det,« ly­der det fra Lei­ce­ster-spil­le­ren.

Og det er så spørgs­må­let. Til­la­der krop­pen og ly­sten at fort­sa­et­te kar­ri­e­ren? Det svar ken­der kun Da­ni­el Ag­ger, der vil be­slut­te sig in­den for de kom­men­de uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.