AG­GER’

... og­så sagt om Ag­gers over­vej­el­ser

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Chri­sti­an Erik­sen, 24 år, Tot­ten­ham Kas­per Sch­mei­chel, 29 år, Lei­ce­ster Si­mon Kja­er, 27 år, Fe­ner­ba­h­ce KON­KUR­REN­CE De en­gel­ske me­stre fra Lei­ce­ster hen­te­de søn­dag en ny må­l­mand til klub­ben i form af den ty­ske ver­dens­me­ster Ron Ro­bert-Zi­e­ler, der kom­mer til klub­ben fra ty­ske Han­nover 96. Det er ik­ke umid­del­bart godt nyt for dan­ske Kas­per Sch­mei­chel, der hidtil har sid­det sik­kert på må­l­mand­spo­sten i Lei­ce­ster. Den øge­de kon­kur­ren­ce åb­ner for mu­lig­he­den, at Sch­mei­chel kom­mer til at spil­le fa­er­re kam­pe i den kom­men­de sa­e­son, hvor Lei­ce­ster bå­de del­ta­ger i Pre­mi­er Le­ague, Cham­pions Le­ague og i de to hjem­li­ge cup-tur­ne­rin­ger, Li­ga Cup’en og FA Cup’en. På an­den vis kan det og­så ses som en gar­de­ring fra Lei­cesters si­de, for Kas­per Sch­mei­chel er ble­vet et varmt navn rundt om­kring i Eu­ro­pa ef­ter Lei­cesters even­tyrs­sa­e­son. Vi er nødt til at hen­te nye spil­le­re ind på al­le po­si­tio­ner, for vi er en lil­le trup Selv ta­ger han det dog ro­ligt.

»Det er jo klart, at vi bli­ver nødt til det. Vo­res an­den­må­l­mand (Mark Schwarzer, red.) har kon­trak­t­ud­løb, så jeg reg­ner med, at de må­ske hen­ter én til. Vi ka­em­per på man­ge fron­ter na­e­ste sa­e­son, så vi skal ha­ve go­de for­sta­er­k­nin­ger på al­le po­si­tio­ner.« »Jeg er me­get til­freds med, hvor­dan jeg har kla­ret det i Lei­ce­ster, og jeg fort­sa­et­ter, som jeg al­tid har gjort. Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig at spil­le al­le de kam­pe, jeg kan. Og jeg tror, det er det sam­me for al­le spil­le­re i klub­ben. Men vi er nødt til at hen­te nye spil­le­re ind på al­le po­si­tio­ner, for vi er en lil­le trup.« Sch­mei­chel har kon­trakt med Lei­ce­ster frem til som­me­ren 2018.

»Jeg hå­ber helt sik­kert, han fort­sa­et­ter med at spil­le. Du kan selv se, hvor stor be­tyd­ning han har for bå­de lands­hold og klubhold med sit navn og blot­te til­ste­de­va­e­rel­se. Men det er ik­ke os, der skal ta­ge be­slut­nin­gen. Det er Ag­ger, der be­stem­mer, hvad han vil.« »Al­le hold, der har Da­ni­el Ag­ger, vil ha­ve et bed­re hold end uden ham. Men med det sagt har vi ri­ge­ligt med go­de spil­le­re til at er­stat­te ham, hvis han va­el­ger det, men det er helt op til ham, hvor­dan han har det, og vi bak­ker selv­føl­ge­lig op om hvil­ken som helst be­slut­ning, han nu ta­ger.« »Han har va­e­ret en spil­ler, man kun­ne se op til og la­e­re af. Han er gå­et for­re­st på ba­nen, og det er al­tid no­get, der smit­ter af, om du kom­mer ind som ung el­ler ind som gam­mel, er det vig­tigt, du fø­ler, at der er én, der går for­re­st på ba­nen. Og li­ge nu, når der er så man­ge nye an­sig­ter og et nyt sy­stem, er det su­per vig­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.