Uber – galt el­ler ge­ni­alt

Er Uber galt el­ler ge­ni­alt? Det af­ha­en­ger af, hvem man spør­ger i den op­he­de­de debat om tje­ne­sten, der ud­for­drer taxa­bran­chen.

BT - - NYHEDER - ufjo

Uber, der blev i 2009 stif­tet af ame­ri­ka­ner­ne Gar­ret Camp og Tra­vis Ka­la­ni­ck, gi­ver folk mu­lig­hed for at be­stil­le en bil med chauf­før. Det sker via en app. Tje­ne­sten bli­ver rost for at va­e­re smart, bil­lig og nem, men fag­be­va­e­gel­sen, taxa-chauf­fø­rer og an­dre ra­ser over tje­ne­sten, som bli­ver kaldt un­der­gra­ven­de og en trus­sel mod det dan­ske ar­bejds­mar­ked.

Taxa­sel­ska­ber­ne, der har mi­stet kun­der i ho­be­tal til Uber-chauf­fø­rer­ne, me­ner, at Uber kon­kur­re­rer på un­fair-vil­kår, da Uber-chauf­fø­rer, som kø­rer i de­res eg­ne, pri­va­te bi­ler, ik­ke er re­gu­le­ret som an­dre hy­re­vogns-chauf­fø­rer i for­hold til for­sik­ring, re­gi­stre­ring til er­hvervs­kør­sel og an­dre lov­plig­ti­ge ud­gif­ter.

Sel­ska­bet bag Uber-app’en er ble­vet meldt til po­li­ti­et af Tra­fiks­ty­rel­sen, som me­ner at per­son­be­for­drings­lo­ven over­tra­e­des, og po­li­ti­et me­ner, at Uber-chauf­fø­rer­ne for kø­rer pirat-taxa, og Kø­ben­havns By­ret af­gør 17. ju­ni rets­sa­gen om seks chauf­fø­rer, der er til­talt for ulov­lig kør­sel for Uber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.