LØK­KES EFTERÅR I HELVEDE

BT - - NYHEDER -

FORHANDLINGER li­ge nu fifty-fifty,« si­ger De Ra­di­ka­les fi­nansord­fø­rer Mar­tin Li­de­gaard.

Al­ter­na­ti­vets po­li­ti­ske le­der Uf­fe El­ba­ek me­ner, det en­der med et ’big bang’.

»Der er li­net op til et hav af tun­ge be­slut­nin­ger. Lars Løk­ke skal få en­der­ne til at nå sam­men. Det en­der med et big bang - en­ten po­si­tivt eller ne­ga­tivt. En­ten spl­intres det he­le, eller og­så er han i stand til at kob­le det he­le sam­men til en stor løs­ning, der gør, at han kan få bå­de Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce til at ac­cep­te­re det. Og jeg tror fak­tisk, Løk­ke kan lø­se det.«

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Met­te Fre­de­rik­sen si­ger:

»Alt ty­der på, det bli­ver et ual­min­de­lig sva­ert efterår. Jeg sy­nes, der er for man­ge be­slut­nin­ger, der er skub­bet, men det er jo så­dan, re­ge­rin­gen har valgt at til­ret­tela­eg­ge det. Vi vil ger­ne ta­ge an­svar, men be­slut­nin­ger­ne skal vir­ke. Og den en­ty­di­ge fo­kus på at let­te skat­ten er for for­enk­let.«

DF’s for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl me­ner, at ef­ter­å­rets ka­os kan bli­ve en for­del for Thu­le­sen selv og Løk­ke:

»Det er må­ske in­gen ska­de til, at al­le bol­de­ne er i luf­ten på en gang. Det kan gø­re det let­te­re at fin­de løs­nin­ger. Men jeg tror, Løk­ke skal skrue for­vent­nin­ger­ne ned. Jeg tror ik­ke, han skal reg­ne med en stor, for­kro­met skat­tere­form,« si­ger han. for­mand Det bli­ver sva­ert Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann-Jen­sen med­gi­ver, at det bli­ver sva­ert:

»Selv­føl­ge­lig bli­ver det hårdt. Men vi vil ger­ne sa­en­ke skat­ten for de la­ve­ste ind­kom­ster og styr­ke ker­ne­vel­fa­er­den, og det tror jeg, der er op­bak­ning til. Al­le par­ter skal kun­ne se sig selv i det. Der­for skal der hug­ges en ha­el og klip­pes en tå, hvis vi al­le sam­men skal kun­ne va­e­re i det. Og hvis der er no­gen, der kan det, så er det Lars Løk­ke Ras­mus­sen,« si­ger Jakob El­le­man­nJen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.