10.000 flygt­nin­ge mil­li­ar­der

BT - - NYHEDER -

kun­ne vi selv­føl­ge­lig godt fin­de ud af at hånd­te­re den ud­for­dring,« si­ger Uf­fe El­ba­ek. Her og nu er det en stor ud­gift, men på sigt bli­ver det vo­res kol­le­ger og na­bo­er. Det så vi un­der Bal­kan-kon­flik­ten. Den­gang tog vi 25.000 flygt­nin­ge ind, og i dag bi­dra­ger man­ge af dem til sam­fun­det. Jeg vil slet ik­ke un­der­ken­de ud­for­drin­gen, men vi kan godt fin­de ud af det.«

»I dag går vi he­le ti­den ind og fo­re­ta­ger pri­o­ri­te­rin­ger. Så­dan er po­li­tik. Vi brug­te 10 mia. kr. på et IC4-tog, der ik­ke kø­rer, og vi dis­ku­te­re li­ge nu et for­slag om at bru­ge 30 mia. kr. på nye kamp­fly. Så hvis vi va­el­ger at gø­re det, kan vi og­så fin­de pen­ge­ne.«

»Nej, slet ik­ke. Der er fi­re må­der, man kan sa­en­ke an­tal­let af flygt­nin­ge på i Dan­mark. Man kan bry­de kon­ven­tio­ner­ne, og det øn­sker vi ik­ke. Det an­det er at la­ve skra­em­me­kom­mu­ni­ka­tion, for ek­sem­pel med smyk­ke­loven. Det øn­sker vi hel­ler ik­ke, men det vir­ker. De sid­ste to må­der er vo­res bud. Vi går ind for, at vi sam­men med an­dre EU-lan­de la­ver en kvo­te-ord­ning i Eu­ro­pa, og vi me­ner, at vi skal gi­ve mas­siv støt­te til flygt­nin­ge i na­er­om­rå­der­ne,« si­ger han.

»Ja, jeg har he­le ti­den sagt, at man ik­ke kan sa­et­te tal på. Hvad nu hvis der kom­mer 10.001, og vi si­ger nej til den sid­ste. Så har vi brudt kon­ven­tio­ner­ne, og det vil vi ik­ke. Jeg har ik­ke hørt om et ene­ste par­ti på Bor­gen, der vil bry­de kon­ven­tio­ner­ne.«

»Nej, nej, nej, over­ho­ve­det ik­ke. Vi kan godt kla­re ud­for­drin­gen, men det er ik­ke mit øn­ske,« si­ger Uf­fe El­ba­ek og gen­ta­ger, at han ik­ke sy­nes, det er en god idé, at Dan­mark ta­ger 10.000 ek­stra flygt­nin­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.