Ra­masjang-stjer­ne fik smi­le­ne frem

BT - - NYHEDER -

FEST der ivrigt hjalp til med at lø­se dagens myste­ri­um, og kø­en var lang, da han ef­ter­føl­gen­de del­te au­to­gra­fer og la­krid­spi­ber ud. Et af­bra­ek i hver­da­gen For fa­mi­li­er­ne er et ar­ran­ge­ment som gårs­da­gens fest med til at gi­ve et ka­er­kom­ment af­bra­ek i en hver­dag, hvor syg­dom fyl­der me­get. Det forta­el­ler Vin­ni Sten­holt, der er le­der af Tryg­fon­dens Fa­mi­lie­hus,

»Det be­ty­der ut­ro­lig me­get for dem, det kan man ty­de­ligt ma­er­ke. Med ar­ran­ge­men­ter som det her kan vi ska­be et rum for bør­ne­ne, hvor syg­dom­men er lagt på hyl­den, og hvor det ba­re hand­ler om at ha­ve det sjovt,« si­ger Vin­ni Sten­holt.

For fa­mi­li­en Guul fra Ko­lind på Djursland er fa­mi­lie­hu­set et ån­de­hul, hvor de kan sam­le ener­gi. Anja og Jo­hn Guul bor i fa­mi­lie­hu­set sam­men med søn­nen Lucas, mens fa­mi­li­ens yng­ste, fem uger gam­le Ga­by, er ind­lagt på ho­spi­ta­lets neona­ta­laf­de­ling, for­di hun kom til ver­den ni uger før tid.

»Fa­mi­lie­hu­set er et frirum fra alt, hvad der hand­ler om ho­spi­ta­let. Det er et sted at gå hen, når man har brug for nog­le at snak­ke med, og for Lucas er det et sted, hvor han kan få lov til at va­e­re barn,« forta­el­ler Anja Guul.

Ved fe­sten i fa­mi­lie­hu­set mød­te Lucas sin ven gen­nem fle­re år, Dit­lev, som han har la­ert at ken­de via de­res fa­el­les in­ter­es­se for com­pu­ter­spil­let Mi­necraft.

Dit­lev og hans fa­mi­lie har selv tid­li­ge­re bo­et i Tryg­fon­dens fa­mi­lie­hus, da Dit­lev var al­vor­ligt syg med en hjer­te­syg­dom. I går var tan­ker­ne om syg­dom dog langt va­ek, og de 11-åri­ge kam­me­ra­ter kun­ne i ste­det se dan­se­re fra Be­at­fa­brik­ken samt MGP-vin­der­ne Ida og La­er­ke op­tra­e­de med de­res vin­der­sang ’Bar for vildt’.

»Det er me­get sjovt, for det er lidt an­der­le­des. Det er ik­ke så ke­de­ligt i dag,« lød vur­de­rin­gen af ar­ran­ge­men­tet fra 11-åri­ge Lucas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.