Pi­a­nist går fra Lukas Gra­ham

BT - - NYHEDER -

li­ge ef­ter én af de mest suc­ces­ful­de dan­ske USA-tur­néer no­gen­sin­de har suc­ces­grup­pen Lukas Gra­ham mi­stet et nøg­le­med­lem. Ef­ter fi­re år ved tan­gen­ter­ne har pi­a­nist Kas­per Dau­gaard så­le­des valgt at for­la­de grup­pen.

I en pres­se­med­del­el­se si­ger Kas­per:

»Det har va­e­ret en fan­ta­stisk rej­se, på et per­son­ligt så­vel som et pro­fes­sio­nelt plan, at va­e­re med ban­det rundt i ver­den. Jeg har nydt hvert et øje­blik i ful­de drag. Som med­lem i ban­det Lukas Gra­ham har jeg dan­net fun­da­men­tet til livslan­ge ven­ska­ber, få­et kryd­set ad­skil­li­ge dren­gedrøms bok­se af på min buck­et­list og er ble­vet enormt man­ge liv­ser­fa­rin­ger ri­ge­re. Jeg har blandt an­det fun­det ud af, at et tur­ne­ren­de liv i det om­fang, som til­fa­el­det har va­e­ret, og isa­er er ble­vet, med Lukas Gra­ham - må­ske ik­ke er det bed­ste match til mig.«

»Ude­fra set kan det må­ske vir­ke som en lidt plud­se­lig be­slut­ning, men vi er in­ter­nt i ban­det eni­ge om, at det her oven på US tour var et na­tur­ligt og rig­tigt tids­punkt at la­ve den­ne ro­ka­de. Så jeg har ef­ter nø­je over­vej­el­ser og i over­ens­stem­mel­se med mi­ne ven­ner i ban­det valgt at skif­te mu­si­kalsk fo­kus.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.