17-åri­ge skal tjek­ke vok­sen­pas­sa­ge­rers kø­re­kort

BT - - NYHEDER -

REG­LER an­svar at gi­ve en 17-årig, som så skal spør­ge mor, far eller hvem pas­sa­ge­ren nu er, om de har få­et fra­kendt kø­re­kor­tet in­den for de sid­ste 10 år eller har få­et no­get at drik­ke,« si­ger René Ar­nt til BT og fort­sa­et­ter:

»Der er nog­le pro­ble­ma­ti­ske juri­di­ske aspek­ter ved loven, og det her er et af dem.«

Det er trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt (V), der har frem­sat lov­for­sla­get om, at 17-åri­ge i en tre­årig for­søgs­pe­ri­o­de skal kun­ne få kø­re­kort, men det før­ste år kun må kø­re, hvis der er en er­fa­ren bi­list med i bi­len.

Loven er ble­vet til ef­ter tysk for­bil­le­de, for­di der i Tys­kland ek­si­ste­rer en lig­nen­de ord­ning, som iføl­ge Trans­port­mi­ni­ste­ri­et har ned­bragt an­tal­let af tra­fi­ku­lyk­ker, hvor helt un­ge bi­li­ster er in­vol­ve­ret. Fa­er­re ulyk­ker Rå­det for Sik­ker Tra­fik er po­si­tiv over for, at 17-åri­ge nu kan få me­re kø­re­er­fa­ring, før de bli­ver slup­pet løs i tra­fik­ken ale­ne. Rå­det hå­ber, at det kan va­e­re med­vir­ken­de til, at der sker fa­er­re ulyk­ker blandt un­ge, så­dan som er­fa­rin­ger­ne fra Tys­kland vi­ser, ly­der det fra Jes­per Sølund, do­ku­men­ta­tions­chef i Rå­det for Sik­ker Tra­fik. René Ar­nt hav­de dog hel­le­re set, at po­li­ti­ker­ne var gå­et en an­den vej. »Vi hav­de hel­le­re set, at man hav­de øget un­der­vis­nin­gen i hold­nin­ger og ad­fa­erd. Vi tror me­re på, at me­re la­e­ring er det, der skal til for at få de un­ge til at for­stå vig­tig­he­den af det, de har la­ert i kø­resko­len. Og at de skal la­de va­e­re med at kø­re fre­dag nat med narko i blo­det og uden sik­ker­heds­se­le i en dår­lig bil,« si­ger han. Fol­ke­tin­get vedt­og tirs­dag en tre­årig for­søgs­ord­ning, der be­ty­der, at 17-åri­ge kan få kø­re­kort til al­min­de­lig per­son­bil. Be­tin­gel­sen for kø­re­kor­tet er dog, at de frem til de­res 18 års fød­sels­dag kun kø­rer, når der sid­der en er­fa­ren bi­list på pas­sa­ger­sa­e­det. Pas­sa­ge­ren: - Skal va­e­re fyldt 30 år og ha­ve haft kø­re­kort i mindst 10 år - Må ik­ke va­e­re på­vir­ket af al­ko­hol eller stof­fer - Må ik­ke ha­ve få­et en be­tin­get eller ube­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet in­den for de se­ne­ste 10 år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.