’ ’

BT - - DEBAT -

Re­ge­rin­gen har ik­ke gen­nem­ført no­get, som på lang sigt vil trods af oven­stå­en­de gø­re Dan­mark til et skal pe­ge på no­get po­si­tivt, så har

me­re vel­stå­en­de stats­mi­ni­ste­ren for­søgt at sa­et­te fo­kus på va­ekst­pro­ble­met. Og re­ge­rin­gen sam­fund har vars­let, at den har skat­te­let­tel­ser på dags­or­de­nen i ef­ter­å­ret. Der har va­e­ret en bun­den op­ga­ve med at få de of­fent­li­ge fi­nan­ser til at ha­en­ge sam­men – og det har man skul­let fin­de penge til. Det har man gjort med kon­tant­hja­elpslof­tet og tre­part­s­af­ta­len om en ny in­te­gra­tions­grun­dud­dan­nel­se for at få ind­van­dre­re ind på ar­bejds­mar­ke­det. Nog­le vil si­ge, at det skub­ber til ulig­he­den – men jeg vil me­ne, at det er vig­ti­ge­re at få flygt­nin­ge og ind­van­dre­re i job. Vi har ver­dens mest li­ge ind­komst­for­de­ling, så jeg har sva­ert ved at se pro­ble­met. Re­ge­rin­gen har for­søgt at ta­ge hånd om in­te­gra­tio­nen. Det kan godt va­e­re, at der er en lil­le­bit­te pris på ulig­he­den for at gø­re det, men det tjener et vig­tigt for­mål.

HVIS MAN PÅ

va­e­ret med til at gø­re Dan­mark til et me­re usik­kert land øko­no­misk og so­ci­alt med f.eks. kon­tant­hja­elpslof­tet, som be­ty­der, at fle­re men­ne­sker hav­ner i fat­tig­dom. Det ram­mer isa­er bør­ne­ne – al­le or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der med det her, har på­vist, at bør­ne­fat­tig­dom­men vil sti­ge. Det er bå­de unød­ven­digt at gø­re og har ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser. Sam­ti­dig har man ved at sa­en­ke de so­ci­a­le ydel­ser skabt et nyt lav­t­løns­ar­bejds­mar­ked.

på ret kurs, hvis man er med til at gø­re fle­re dan­ske­re ut­ryg­ge om de­res frem­tid, og det gør re­ge­rin­gen. Den ac­cep­te­rer et usik­kert ar­bejds­mar­ked for dem, der er i den la­ve­ste del af løn­hie­rar­ki­et, og den gør ik­ke nok for at for­hin­dre f.eks. so­ci­al dum­ping – og sam­ti­dig pra­e­sen­te­rer re­ge­rin­gen al­le løn­mod­ta­ge­re for, at de skal ar­bej­de i la­en­ge­re tid, og­så dem, der har en ri­si­ko for at bli­ve neds­lidt.

MAN ER IK­KE SAM­TI­DIG HAR RE­GE­RIN­GEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.