Dan­mark ud af sla­e­be­spo­ret

BT - - DEBAT -

Iden sid­ste uge har dansk po­li­tik va­e­ret pra­e­get af dis­kus­sion om, hvor­dan vi tra­ek­ker Dan­mark ud af sla­e­be­spo­ret. For selv­om fle­re kom­mer i ar­bej­de, så er va­ek­sten sta­dig lav. Fra par­ti­er­ne på høj­re­fløj­en kan man hø­re de sam­me svar som al­tid: skat­ten skal ned, der skal ska­e­res i vel­fa­er­den, og vi skal ar­bej­de me­re. En hel del af den sam­me po­li­tik, hvor man gav ufi­nan­si­e­re­de skat­te­let­tel­ser og gav ban­ker­ne frie tøj­ler, var de selv­sam­me ting, der var med til at ska­be den krise, der har slidt på Dan­mark i de sid­ste ot­te år.

PANELET Fogh hav­de mag­ten til at stand­se bo­lig­bob­len. Men han lod va­e­re.

DER­FOR ER DET og­så vig­tigt, at vi la­e­rer af det. Og ik­ke mindst la­e­rer af, hvad det er for en po­li­tik, der ik­ke skal fø­res. I et stort in­ter­view i Ber­ling­s­ke løf­ter tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster An­ders Fogh slø­ret for det, der må si­ges at va­e­re den da­va­e­ren­de VKO-re­ge­rings ide­o­lo­gi­ske pej­le­ma­er­ke: klas­sisk li­be­ra­li­stisk la­den stå til. For spurgt di­rek­te, om ik­ke re­ge­rin­gen den­gang skul­le ha­ve gre­bet ind over for de man­ge nye lå­ne­for­mer, som en sta­dig grå­di­ge­re fi­nans­sek­tor ud­bød, sva­re­de han køligt: »Ja, men det vil­le vi ba­re ik­ke po­li­tisk. For der sag­de vi, at folk selv må be­stem­me, hvor­dan de vil fi­nan­si­e­re de­res bolig. Det er de­res af­gø­rel­se. Og det er og­så de­res an­svar«. Og han si­ger så­gar og­så: »Vi skal ik­ke som po­li­ti­ke­re va­e­re bar­nepi­ger. Den slags er ti­den lø­bet fra«. SET FRA NU­TI­DEN er pro­ble­met for Fogh net­op, at han hav­de mu­lig­he­den for at fø­re den po­li­tik, han vil­le. For det ser ik­ke kønt ud i baks­pej­let. Kom­bi­na­tio­nen af skat­te­stop, nye lå­ne­for­mer, ka­pi­ta­li­se­ring af et to­cif­ret mil­li­ard­be­løb i an­dels­bo­ligsek­to­ren, for dår­lig kon­trol med fi­nans­sek­to­ren, ufi­nan­si­e­re­de skat­te­let­tel­ser og for stort for­brug skab­te om­fan­get af den krise, som vi først nu er be­gyndt at se en­den på. En krise, som i mel­lem­ti­den har ko­stet os fle­re hund­re­de tu­sin­de job, og som før­te til et vel­stands­tab i om­eg­nen af 400 mil­li­ar­der kro­ner. FOGH HAV­DE MAG­TEN til at stand­se overop­hed­nin­gen, over­for­bru­get og bo­lig­bob­len. Men han lod va­e­re ud fra et po­li­tisk-ide­o­lo­gisk syns­punkt om, at den slags skal po­li­ti­ker­ne ik­ke blan­de sig i. Det ko­ste­de os dyrt. Tag det fra Rang­vid-ud­val­get, der i sin rap­port kon­klu­de­re­de, at »styr­ken i gen­nem­sla­get af den fi­nan­si­el­le krise kun­ne va­e­re min­dre, hvis der hav­de va­e­ret age­ret an­der­le­des for­ud for kri­sen«. Ud­val­get kon­sta­te­rer, at på 5 år op­hør­te 62 dan­ske pen­ge­in­sti­tut­ter med at ek­si­ste­re, hvoraf en stor del gik kon­kurs eller blev op­købt, umid­del­bart før det gik galt. FOR DAN­SKER­NE KOM det ame­ri­kan­ske krak i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber 2008 ik­ke som no­gen over­ra­skel­se.Men egent­lig kan det vel hel­ler ik­ke over­ra­ske no­gen, der hav­de fulgt med i den po­li­ti­ske de­bat i åre­ne op til 2008. An­ders Fog­hs re­ge­rin­ger hav­de gen­nem en år­ra­ek­ke gjort na­e­sten alt det, som øko­no­mer­ne an­be­fa­le­de, at man ik­ke gjor­de. Så sent som i novem­ber 2007 - da kri­sen re­elt var un­der op­sej­ling - af­vi­ste Fogh øko­no­mer­nes be­kym­rin­ger og kon­sta­te­re­de i ste­det, at de øko­no­mi­ske la­e­rebø­ger måt­te skri­ves om. Min­dre end et år se­ne­re var det ty­de­ligt, hvor me­get Fogh hav­de ta­get fejl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.