Fle­re flyt­ter til provin­sen

BT - - NYHEDER -

UDFLYTNING Sid­ste år kom der for al­vor gang i det dan­ske bo­lig­mar­ked, og det kan ma­er­kes i kom­mu­ner­ne uden for lan­dets stør­ste by­er. For i takt med at bo­lig­kri­sen er ov­re, har dan­sker­ne igen få­et mod på at flyt­te uden for by­er­ne. I årets før­ste fi­re må­ne­der blev der ek­sem­pel­vis solgt fem pro­cent fle­re vil­la­er og ra­ek­ke­hu­se på Vest- og Sydsja­el­land end i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år, vi­ser tal fra Bo­ligsi­den.dk Til sam­men­lig­ning er an­tal­let af solg­te vil­la­er og ra­ek­ke­hu­se i Kø­ben­havn fal­det med 26 pro­cent i pe­ri­o­den.

Iføl­ge Jes­per Bo Jen­sen til­tra­ek­ker det sa­er­ligt voks­ne i al­de­ren 25 til 39 år, der for­la­der lej­lig­he­der­ne i by­en og flyt­ter ud i om­egnskom­mu­ner­nes par­cel­huskvar­te­rer, hvor de kan få fle­re kva­drat­me­ter og en ha­ve, som bør­ne­ne kan bol­tre sig i.

»Der er to fak­to­rer, der har ind­fly­del­se på de­res be­slut­ning. Dels er det ble­vet me­get dyrt at fin­de den rig­ti­ge bolig i Kø­ben­havn og an­dre stør­re by­er, og dels så vil de ik­ke gå på kom­pro­mis. De vil ha­ve en rig­tig fa­mi­lie­bo­lig, et hus med ha­ve, hvor de kan bo med de­res børn, ik­ke en lej­lig­hed på 50 kva­drat­me­ter på Vester­bro, hvor bør­ne­ne skal sove i fora­el­dre­nes sove­va­e­rel­se,« si­ger frem­tids­for­ske­ren.

Ni­ko­laj Ba­hr­ny, der er ejen­doms­ma­eg­ler hos EDC i Sla­gel­se, kan med til­freds­hed kon­sta­te­re, at før­ste kvar­tal i år har budt på 20-25 pro­cent fle­re hus­hand­ler end i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Ud af Kø­ben­havn »Fle­re og fle­re har få­et øj­ne­ne op for, at der fin­des no­get an­det end stor­by­en. Vi har kø­be­re i al­le al­dre, men det ty­pi­ske er un­ge par med min­dre børn, som flyt­ter ud af Kø­ben­havn, for­di de øn­sker me­re luft om­kring sig. Og nu kan det bed­re la­de sig gø­re, for­di der og­så er job at få. Hvor folk tid­li­ge­re flyt­te­de va­ek, for­di det var sva­ert at fin­de ar­bej­de, så er job­be­ne nu ved at kom­me til­ba­ge til om­rå­det,« si­ger han. 1,0

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.