Si­mon Jul går til sex-fe­ster

BT - - NYHEDER -

EROTIK ALT for da­mer­ne ta­ler han frit om sine seksu­el­le es­ka­pa­der – swin­ger­klub­ber, ho­mo­seksu­a­li­tet og de så­kald­te se­xlo­un­ges. De sidst­na­evn­te er Si­mon Jul stor fan af. Som­mer­hus med sex Det er iføl­ge ham pri­va­te sel­ska­ber, hvor man skal in­vi­te­res for at va­e­re med. Men så er det og­så li­ge­som at ta­ge i som­mer­hus, ba­re med me­re sex.

»Det er sinds­sygt fedt. Man er maks. 12 men­ne­sker, for så er der en al­men­men­ne­ske­lig kon­takt, hvor man kan snak­ke om an­det end ’Nu hen­ter jeg li­ge den­ne her gum­mi­arm, og så skal du sat­me se lø­jer.’ Når man er va­ek fra den ga­engse blu­fa­er­dig­hed, så sker der nog­le ting rent kom­mu­ni­ka­tions­ma­es­sigt, og hvis al­le er nøg­ne og drik­ker sig ful­de og ta­ler og bol­ler, gi­ver det en fuld­sta­en­dig fan­ta­stisk ener­gi. Det er sinds­sygt dej­ligt,« si­ger Si­mon Jul til ma­ga­si­net.

Han an­be­fa­ler sa­er­ligt par, der har mi­stet gni­sten, at gø­re sig tan­ker om de pri­va­te se­x­sel­ska­ber.

»No­gen har må­ske ta­get en po­se le­ge­tøj med – nog­le di­l­do­er og nog­le co­ck­rin­ge – og så ta­en­der man hin­an­den, li­ge­som hvis man ba­re var dig og mig, men i ste­det for at der ba­re er en seksu­el ener­gi mel­lem to men­ne­sker, som ved, de skal knep­pe, så er der seksu­el ener­gi mel­lem ot­te men­ne­sker, der ved, de skal knep­pe. Og det er magisk!« si­ger Si­mon Jul til ALT for da­mer­ne.

I in­ter­viewet forta­el­ler Si­mon Jul og­så, hvor­dan han i sine 20’ere eks­pe­ri­men­te­re­de med ho­mo­seksu­a­li­tet, men si­den fandt ud af, at det ik­ke rig­tigt var

no­get for ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.