Vel­ment, men lidt for let

BT - - KULTUR -

FILM

SVA­ER KAERLIGHED ’Mig før dig’ Dra­ma ******

med - og det er ’Mig før dig’ et sko­le­ek­sem­pel på.

I fil­men mø­der vi den nai­ve og hjer­te­var­me ar­bej­der­klas­sepi­ge Lou­i­se Clark. Hun får job som han­di­cap­med­hja­el­per for den ri­ge og smuk­ke Wil­li­am Tray­nor, lam­met fra bry­stet og ned ef­ter en tra­fi­ku­lyk­ke. Han er bit­ter over sin ska­eb­ne og der­til snob­bet, ned­la­den­de og fyldt med ga­engs rig­mand­sky­nis­me.

Og ja, man ken­der jo san­gen, mod­sa­et­nin­ger mø­des, og sød mu­sik op­står.

Det er så­dan set me­get char­me­re­de og un­der­ti­den og­så mor­somt, men fil­men bli­ver for let og ka­rak­te­rer­ne for ste­reo­ty­pe og kli­ché­fyld­te. En­di­men­tio­nelt Fil­men hop­per let hen over det eti­ske spørgs­mål om ak­tiv døds­hja­elp, som ro­ma­nen og­så in­de­hol­der. Ka­rak­te­rer­ne bli­ver for en­di­men­sio­nel­le.

’Mig før dig’ er ble­vet til en pa­en-pa­en fe­el­go­od-film, som dog sag­tens kan konsu­me­res på en ro­man­tisk da­te – nok mest for den yn­gre ge­ne­ra­tion i de nye kom­merci­el­le må­l­grup­per - 15-30 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.