FCK-em­ne er til salg

BT - - DANMARKS SPORTAVIS -

TRANSFERMÅL mel­lem re­pra­e­sen­tan­ter for FCK og FK Cuka­ri­cki med An­dri­ja Pav­lovic som sam­ta­le­em­ne, er­fa­rer BT. Det øn­sker FK Cuka­ri­ck­is sport­s­di­rek­tør, Vla­di­mir Ma­ti­ja­se­vic, ik­ke at kom­men­te­re, men han be­kra­ef­ter, at der er stor in­ter­es­se for an­gri­be­ren.

»Der er kun en ting, jeg kan sva­re på di­ne spørgs­mål. Der er man­ge eu­ro­pa­ei­ske klub­ber, som har vist in­ter­es­se i vo­res spil­ler An­dri­ja Pav­lovic. Det er mu­ligt, at vi sa­el­ger ham, hvis bå­de klub­ben og spil­le­ren mod­ta­ger et til­freds­stil­len­de til­bud. El­lers vil An­dri­ja bli­ve i FK Cuka­ri­cki, for han har en kon­trakt på tre et halvt år end­nu,« si­ger Vla­di­mir Ma­ti­ja­se­vic til BT.

An­dri­ja Pav­lovic har haft en stor sa­e­son med 18 mål i 36 kam­pe for klub­ben, der end­te som num­mer tre i den ser­bi­ske su­per­liga. Og det har alt­så iføl­ge BTs op­lys­nin­ger skub­bet Cuka­ri­ck­is pris op på 2,5 mio. eu­ro plus 20 pro­cent i vi­de­resalg – alt­så små 19 mio. kr.

Ser­bi­ske me­di­er har og­så for­talt om in­ter­es­se fra FC Kø­ben­havn, mens de sam­ti­dig me­ner at vi­de, at østrig­ske Ra­pid Wi­en og ita­li­en­ske Udi­ne­se har få­et øj­ne­ne op for an­gri­be­ren, der nu står no­te­ret for to land­skam­pe. Fle­re spa­en­den­de em­ner FC Kø­ben­havns li­ste over in­ter­es­san­te an­gri­be­re er dog ik­ke ude­luk­ken­de med An­dri­ja Pav­lovi­cs navn. Der er og­så an­dre spa­en­den­de em­ner, som Stå­le Sol­bak­ken for­tal­te ef­ter kø­ben­hav­ner­nes sid­ste sa­e­son­kamp mod AGF.

»Jeg er ik­ke ta­et nok på den an­gri­ber, jeg ger­ne vil ha­ve. Jeg har ik­ke lagt mig fast på, hvem det skal va­e­re, men vi er i en ’di­stan­ce­ret di­a­log’. Vi ved, at de sy­nes, at FCK er et in­ter­es­sant hold, men de spil­le­re, vi går ef­ter, er me­get, me­get in­ter­es­san­te for man­ge an­dre end os, så vi skal sa­el­ge klub­ben rig­tig godt,« sag­de FCK-ma­na­ge­ren om an­gri­berj­ag­ten.

Og det kan net­op va­e­re den di­stan­ce­re­de di­a­log, som FC Kø­ben­havn har haft med FK Cuka­ri­cki om Pav­lovic. Men det bli­ver ik­ke nemt at få ham ud af Cuka­ri­ck­is klø­er, for klub­ben er en af de få pri­va­te­je­de i Ser­bi­en og kendt for at gi­ve god løn – som til­med kom­mer til ti­den.

Der­for er det ik­ke al­tid li­ge nemt at pres­se pri­sen ned i det le­je, man øn­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.