OL OVER TOUR D

Hvor gem­mer sej­re­ne sig?

BT - - DANMARKS SPORTAVIS -

RIO I SIGTE Når start­skud­det ly­der på Mont-Saint-Mi­chel i det nord­ve­st­li­ge Frank­rig til den 103. ud­ga­ve af Tour de Fran­ce, bli­ver det med Jakob Fuglsang på start­lis­ten. Men vi skal ik­ke for­ven­te at se ham gå ef­ter det helt sto­re re­sul­tat i det fran­ske eta­pe­løb. Knap er Jakob Fuglsang vendt hjem fra et hårdt Giro d’Ita­lia, før jour­na­li­ster­ne spør­ger ind til, hvor­dan det nu skal gå ham i Tour de Fran­ce. Dan­ske­rens sport­s­di­rek­tør på Asta­na, Gi­u­sep­pe Mar­ti­nel­li, for­tal­te til TV2 i slut­nin­gen af det ita­li­en­ske eta­pe­løb, at Fuglsang skal kø­re med i Frank­rig, men den dan­ske ho­ved­per­son har tid­li­ge­re for­talt, at det var usik­kert. Ind­til nu.

»Hvis jeg ik­ke bra­ek­ker be­net i mor­gen, 7-9-13, så kø­rer jeg Tou­ren. Det har he­le ti­den va­e­ret pla­nen. Det har ba­re va­e­ret sva­ert at si­ge med sik­ker­hed,« forta­el­ler Jakob Fuglsang i te­le­fon til BT.

I den­ne uge er cyk­len lagt helt på hyl­den for at re­sti­tu­e­re oven på tre hår­de uger i Hol­land, Ita­li­en og Frank­rig. Med Tour-start om pra­e­cist en må­ned skal der stil­le og ro­ligt tra­e­nes op igen, så han kan bli­ve klar til en hja­el­perol­le på Asta­na for BEVAR DRØMMEN U23-land­stra­e­ner An­ders Lund var ude med en kri­tik af Jakob Fuglsang, hvor han sag­de, at et Grand Tour-po­die ef­ter­hån­den var ure­a­li­stisk. hol­dets kap­ta­j­ner, Fa­bio Aru og Vin­cen­zo Ni­ba­li. Hvis jeg ik­ke bra­ek­ker be­net i mor­gen, 7-9-13, kø­rer jeg Tou­ren. Det har he­le ti­den va­e­ret pla­nen. Det har ba­re va­e­ret sva­ert at si­ge med sik­ker­hed

For en hja­el­per­rol­le bli­ver det, men det er Fuglsang gan­ske til­freds med. Det gi­ver ham mu­lig­hed for at kom­me i god form mod slut­nin­gen af lø­bet - og frem mod OL. Fuglsang bur­de i ste­det skul­le sat­se på for­års­klas­si­ker­ne. Men hvad me­ner Fuglsang selv? »Det er ik­ke så­dan, at jeg ik­ke har kørt for­års­klas­si­ke­re, men jeg har ik­ke sat­set 100 pro­cent. Det er no­get, jeg kan over­ve­je til frem­ti­den. Det er må­ske me­re re­a­li­stisk for mig at kom­me til tops i min­dre eta­pe­løb.

»Min rol­le bli­ver at hja­el­pe og for­sø­ge ik­ke at smadre mig selv i lø­bet af Tou­ren, så jeg kan for­be­re­de mig til OL. Det er klart, at hvis der er et ar­bej­de, der skal gø­res, skal det gø­res.« Styr­ket ud af Tou­ren

»Det er det et eller an­det sted. Jeg vil ik­ke ude­luk­ke en eta­pe­sejr, hvis det bli­ver mu­ligt, og jeg kom­mer ik­ke til at sid­de ba­gest i fel­tet hver dag. Men på de før­ste eta­per vil jeg ik­ke slås for at sid­de med frem­me, men må­ske ta­ge den lidt med ro. Pla­nen er at kom­me styr­ket ud af Tou­ren og byg­ge vi­de­re på for­men der­fra til OL,« si­ger Fuglsang.

Of­te har man set ryt­te­re gå ned, når de har for­søgt sig med to Grand Tours i tra­ek. Ek­sem­pel­vis Al­ber­to Con­ta­dor har for­søgt at gå ef­ter to sej­re i streg, hvor han først vandt Giro­en, men faldt ef­ter i Tou­ren.

Der­for an­er­ken­der Fuglsang og­så, at det er en sva­er di­sci­plin at bru­ge Tou­ren til at få bed­re ben oven på Giro­en, men med hans rol­le er chan­cer­ne bed­re.

»Det er sva­ert at si­ge, om man kan kom­me ud med bed­re ben, men man kan gå ef­ter det. Jeg er kom­met godt ud af Giro­en nu og hol­der så en kort pau­se for at bli­ve frisk til at star­te Tou­ren. Det gør en for­skel, at jeg ik­ke skal kø­re klas­se­ment eller hol­de mig til hver dag, og for­hå­bent­ligt kom­mer jeg ud med sti­gen­de form­kur­ve,« si­ger Fuglsang. Løb som Daup­hiné eller Schweiz Rundt kan jeg rig­tig godt li­de, og dem kun­ne jeg sat­se me­re på. Jeg sy­nes sta­dig, jeg ud­vik­ler mig og har me­re po­ten­ti­a­le, så selv­om en Grand Tour-sejr nok ik­ke er re­a­li­stisk, vil jeg ik­ke af­skri­ve det helt. Man skal bli­ve ved med at drøm­me.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.