E FRAN­CE

Blan­det Giro for Fuglsang

BT - - DANMARKS SPORTAVIS -

GENFORNING? Jakob Fuglsang ser ger­ne Bjar­ne Ri­is til­ba­ge i in­ter­na­tio­nal cyk­ling, og han af­vi­ser ik­ke at kø­re for Ri­is, selv­om han er glad for at va­e­re på Asta­na. Da Bjar­ne Ri­is sam­men med Lars Sei­er Chri­sten­sen pra­e­sen­te­re­de idéen om, at de vil­le ha­ve et cy­kel­hold, var det og­så med char­me­ren­de ord i ret­ning af Jakob Fulgs­ang, som Ri­is ger­ne vil ar­bej­de sam­men med igen.

»Skal Jakob Fuglsang en dag ha­ve sit eget dan­ske hold? Det kun­ne jo og­så va­e­re en mu­lig­hed. Who knows? Jeg ved godt, jeg ta­ler i over­skrif­ter. Men hvor­for ik­ke? Jakob Fuglsang står må­ske ik­ke li­ge først for som po­ten­ti­el Tour-vin­der. Men det er sgu da en god hi­sto­rie,« sag­de Ri­is til TV2 Sport. AEn­drer sig hur­tigt I 2009 og 2010 kør­te Fuglsang for Bjar­ne Ri­is på Saxo Bank, og han gla­e­der sig til, at Ri­is kom­mer med et hold - og må­ske og­så til en gen­for­e­ning. STATUS Det så godt ud i be­gyn­del­sen for Jakob Fuglsang, der på et tids­punkt lå sam­let to­er i Giro d’Ita­lia, men med lidt uheld og lidt tun­ge ben end­te det med en 12. plads. Selv kig­ger han til­ba­ge med en blan­det for­nem­mel­se.

»Det ly­der da helt sik­ker spa­en­den­de. Jeg hå­ber, det bli­ver en re­a­li­tet, at Bjar­ne kom­mer med et hold, der har støt­ten og op­bak­nin­gen, og så vil jeg da slet ik­ke va­e­re af­vi­sen­de. For en dan­sker vil det helt sik­kert va­e­re fedt at kø­re på et hold med Bjar­ne som bag­mand og et stort, dansk isla­et,« si­ger Fuglsang.

Han har dog ik­ke li­ge­frem travlt med at skul­le af sted fra Ka­sak­h­stan-hol­det Asta­na. Han har kon­trakt med hol­det til og med na­e­ste sa­e­son, han bli­ver be­hand­let godt, og han kan så­dan set og­så se sig selv kø­re på hol­det ef­ter hans nu­va­e­ren­de kon­trakts ud­løb. »Som man så i Giro­en, kan et holds struk­tur hur­tigt skif­te. Så er der og­så mu­lig­he­den for, at der ik­ke er to stjer­ner til Grand Tour’ene i na­e­ste sa­e­son, og det kan va­e­re, jeg så får chan­cen,« si­ger Fuglsang. »Det gik godt til at be­gyn­de med, så fa­de­de det lidt hen mod slut­nin­gen. I før­ste om­gang vil­le jeg ger­ne ha­ve kørt klas­se­ment og endt i top fem, si­den hen var det en eta­pe­sejr, jeg gik ef­ter. Det er ik­ke så­dan, at jeg kom­mer hjem og si­ger ’su­per suc­ces’ for mig per­son­ligt, men for hol­det end­te det med at bli­ve en suc­ces, og det er så­dan set det vigtigste.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.