DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTAVIS -

I tråd med spil­le­fir­ma­et BetOnFi­nan­ces øn­ske om at gø­re de fi­nan­si­el­le mar­ke­der til­ga­en­ge­li­ge for al­le, lan­ce­rer man nu ’BørsIn­tro­spil­let’.

Her skal kun­der­ne i før­ste om­gang ga­et­te på, hvil­ken teg­nings­kurs DONG-ak­tien bli­ver af­reg­net til – og ga­et­ter man rig­tigt, er man med i pulj­en om at vin­de mini­mum 10.000 kro­ner. Den en­de­li­ge pul­je af­ha­en­ger af, hvor man­ge der en­der med at spil­le med.

»Na­e­sten hver ene­ste gang der er en po­pu­la­er bør­s­in­tro­duk­tion, får man som pri­vat­in­ve­stor et helt li­ge­gyl­digt lil­le an­tal ak­tier. Der­for er det en ek­stra stor for­nø­jel­se at lan­ce­re ’BørsIn­tro­spil­let’, så al­le vi pri­vat­in­ve­sto­rer i det mind­ste selv kan af­gø­re, om vi vil tje­ne en ek­stra skil­ling på en in­ter­es­sant bør­s­in­tro­duk­tion. Og så er det oven i kø­bet skat­te­frit,« ud­ta­ler stif­ter af BetOnFi­nan­ce Jeff Saul.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.