Mor­ska­ben vil in­gen ende ta­ge

BT - - DANMARKS SPORTAVIS -

GULDFUGL 18 år og EM-spil­ler ef­ter ba­re 45 mi­nut­ters lands­holds­fod­bold. Det ly­der na­e­sten for godt til at va­e­re sandt, men kar­ri­e­ren har ta­get fart på ufat­te­lig kort tid for Em­re Mor. I Tyr­ki­et ra­ser Mor­fe­be­ren li­ge så me­get, som den gør i FC Nord­s­ja­el­land, og sport­s­chef Car­sten V. Jen­sen har in­tet an­det end ro­sen­de ord til overs for det un­ge ta­lent.

»Det er lyk­ke­des ham at ind­fri en stor del af sit po­ten­ti­a­le med de res­sour­cer, der er her i klub­ben. Han vi­ste det al­le­re­de i slut­nin­gen af ef­ter­å­ret, og si­den da er det kun gå­et én vej,« si­ger Car­sten V. Jen­sen, bed­re kendt som ’CV’.

Der­for er det og­så na­er­lig­gen­de at over­ve­je, hvad Em­re Mor kan bli­ve solgt for. Med en an­gi­ve­lig in­ter­es­se fra stor­klub­ber som Besik­tas og Dort­mund, er det be­gra­en­set, hvor la­en­ge Em­re Mor kan bril­le­re i Su­per­liga­en.

Car­sten V. Jen­sen tror da og­så, at Em­re Mor bli­ver solgt for en be­ma­er­kel­ses­va­er­dig pris, når han en­gang for­la­der FC Nord­s­ja­el­land.

»Jeg kan ik­ke se, hvor­for det skul­le bli­ve min­dre, end der tid­li­ge­re er ble­vet solgt før i Skan­di­navi­en. Og det kan sag­tens bli­ve me­re,« si­ger sport­s­che­fen. Kan bli­ve dy­re­re end Cor­ne­li­us Den dy­re­ste spil­ler, der no­gen­sin­de er ble­vet solgt af en su­per­liga­klub var An­dreas Cor­ne­li­us , som blev solgt fra FCK til Car­diff for 75 mil­li­o­ner kro­ner i 2013.

Selv om Em­re Mor har kon­trakt i FC Nord­s­ja­el­land til 2019, er det ik­ke umu­ligt, at et skif­te kan ske al­le­re­de på den an­den si­de af slut­run­den. Det er pen­ge­ne og ik­ke tids­punk­tet, det kom­mer an på

»Vi har lagt en plan, der ra­ek­ker ud i frem­ti­den, og et salg er først re­le­vant, når vi får den kom­pen­sa­tion, som po­ten­ti­a­let be­ret­ti­ger til. Ti­den må vi­se, hvor­når det sker, men det kan va­e­re me­re sand­syn­ligt, at det sker før end se­ne­re. Der er en ka­em­pe in­ter­es­se al­le­re­de, og den bli­ver ik­ke min­dre op mod og un­der EM,« kon­sta­te­rer Car­sten V. Jen­sen.

Det tyr­ki­ske lands­hold har la­en­ge va­e­ret in­ter­es­se­ret i Em­re Mors ud­vik­ling, forta­el­ler sport­s­che­fen. Al­le­re­de i vin­te­r­ens tra­e­nings­lejr i An­ta­lya var der be­søg fra det tyr­ki­ske lands­hold, li­ge­som de og­så har fulgt med på Right to Dream Park i for­å­ret.

Det he­le kul­mi­ne­re­de med lands­holds­de­bu­ten for Tyr­ki­et søn­dag mod Mon­te­ne­gro, hvor sta­dion var op­pe at kø­re over den un­ge tek­ni­kers ev­ner, og de so­ci­a­le me­di­er eks­plo­de­re­de af sam­me år­sag.

»Nu har han få­et de­but for Tyr­ki­et, og han lag­de sta­dion ned i de 45 mi­nut­ter, han spil­le­de mod Mon­te­ne­gro, og ge­vin­sten blev ud­ta­gel­se til EM. At kom­me med blandt de 23 som 18-årig vi­ser den ka­rak­ter, han har, og som skal til for at vi­se sig frem på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne,« si­ger Car­sten V. Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.