Ga­et I ba­re vi­de­re ...

BT - - DANMARKS SPORTAVIS -

MEDIEMØLLE Sven­ske me­di­er spe­ku­le­re­de i går, at Zla­tan Ibra­him­ovic på en pres­se­kon­fe­ren­ce vil­le be­ret­te om sin frem­tid på bå­de klub- og lands­hold, men me­di­er­ne blev skuf­fe­de. Su­per­stjer­nen hav­de dog in­gen af­kla­ring på nog­le af spørgs­må­le­ne.

»Jeg har ik­ke ta­enkt på, om jeg stop­per på lands­hol­det ef­ter EM. Jeg ny­der det, så la­en­ge jeg er med lands­hol­det. Hvor la­en­ge, jeg er med, ved jeg ik­ke,« sag­de Zla­tan Ibra­him­ovic på pres­se­mø­det.

Man­dag sag­de han om Mal­mø, hvor Sve­ri­ge spil­le­de test­kamp: »Jeg kom­mer. Ba­re vent på mig.« Det be­ty­der dog med, at han skif­ter hjem til Malmö FF den­ne som­mer, un­der­stre­ge­de han:

»Jeg er fort­sat ik­ke in­ter­es­se­ret, jeg er for god til Alls­venskan.« Gør grin med ryg­ter­ne Hvor hans frem­tid lig­ger er uvist. Selv kan han godt li­de at la­e­se om de for­skel­li­ge klub­ber, som me­di­er­ne sa­et­ter ham med.

»Ryg­ter­ne må ger­ne fort­sa­et­te. I skri­ver hi­sto­ri­er, og jeg vil ger­ne se, hvem der kan fin­de på den bed­ste. Når jeg bli­ver tra­et af dem, vil jeg forta­el­le jer, hvor jeg fort­sa­et­ter,« si­ger Ibra­him­ovic.

Sven­ske­ren er ble­vet sat i for­bin­del­se med et skif­te til bå­de Los An­ge­les Ga­laxy i USA og til Pre­mi­er Le­ague og en gen­for­e­ning med José Mourin­ho i Man­che­ster Uni­ted. i for­bin­del­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.