BLODPRØVEKAOS PÅ HOSPITALER

BT - - NIEUWS -

KA­OS ved at ta­ge et helt nyt sy­stem i brug’. Al­li­ge­vel gi­ver han ik­ke me­get for over­la­e­gens ud­ta­lel­se:

»Jeg tror ik­ke, at la­e­ger­ne har fuld­sta­en­dig ind­blik i, hvad det dre­jer sig om.

Der kø­rer rig­tig man­ge hi­sto­ri­er og nog­le me­ner det ene, det an­det og det tred­je,« si­ger Ste­en Wer­ner Han­sen, der un­der­stre­ger, at al­le får og har få­et ta­get de­res blod­prø­ver, men at ‘nog­le kan dog ha­ve ven­tet lidt la­en­ge­re på svar.’ Han til­fø­jer: »Hvis man ger­ne vil ha­ve no­get til at frem­stå som me­get, me­get pro­ble­ma­tisk, så skal man ba­re tra­ek­ke pa­tient­sik­ker­heds-kor­tet. Det ved vi jo.« Sund­heds­plat­form Re­gion Ho­ved­sta­den og Re­gion Sja­el­land ind­fø­rer fra 2016 den så­kald­te ’Sund­heds­plat­form’, der er et it-sy­stem som bl.a. sam­ler al­le pa­tien­tens da­ta i en elek­tro­nisk jour­nal.

Plat­for­men, der skal gi­ve sund­heds­per­so­na­le, pa­tien­ter og på­rø­ren­de bed­re over­blik og hø­je­re sik­ker­hed.

Men på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal, der 21. maj som de før­ste tog sy­ste­met i brug ri­ver over­la­e­ger sig i hå­ret i ren fru­stra­tion over sy­ste­met, som er ble­vet ta­get i brug, in­den det er fa­er­digt.

Og sa­gen om blod­prø­ver­ne er kun én af en ra­ek­ke sto­re pro­ble­mer på de to sygehuse ef­ter it-sy­ste­mets ind­fø­rel­se. BT er kom­met i be­sid­del­se af en in­tern mail, som en le­den­de overlaege på Her­lev Ho­spi­tal og Gen­tof­te Sy­ge­hus i lør­dags send­te til det le­den­de la­e­ge­fa­ge­li­ge per­so­na­le på sy­ge­hu­set med en “top10-li­ste” over fejl og mang­ler ved Sund­heds­plat­for­men.

Her frem­går, at der si­den 21. maj bl.a. har va­e­ret ud­for­drin­ger med at or­di­ne­re me­di­ci­nen kor­rekt til sy­ge­hu­se­nes pa­tien­ter, og bl.a. er be­hand­lin­gen af kra­eft­pa­tien­ter­ne og­så ramt.

Ek­sem­pel­vis na­ev­nes en kon­kret sag, hvor or­di­ne­rin­gen af me­di­cin til en svag pa­tient fe­ber på grund ned­sat im­mun­for­svar på grund af be­hand­ling, ik­ke blev gen­nem­ført, selv om la­e­gen hav­de skre­vet det ind i it-sy­ste­met.

Fej­len nå­e­de dog at bli­ve op­da­get, og pa­tien­ten fik sin me­di­cin al­li­ge­vel.

Der­u­d­over er der og­så pro­ble­mer med at da­to­ma­er­ke or­drer­ne på ke­mo­me­di­cin til kra­eft­pa­tien­ter­ne

»Der op­le­ves ud­for­drin­ger med da­to­ma­er­k­nin­gen af ke­mo­or­drer. Der skal der­for va­e­re op­ma­er­k­som­hed på at sik­re ke­mo­te­ra­pi til de frem­mød­te pa­tien­ter,« står der i mai­len. Vre­de og fru­stra­tion Pe­ter Som­mer Ul­rik­sen for­kla­rer, at fle­re la­e­ger har gra­edt i ren mag­te­løs­hed over pro­ble­mer­ne, det nye it­sy­stem er skyld i.

»Der er en vold­som vre­de, fru­stra­tion og gråd over det her. La­e­ger­ne fø­ler sim­pelt­hen ik­ke, at de kan ud­fø­re de­res ar­bej­de for­svar­ligt,« si­ger han.

For­man­den for over­la­e­ge­for­e­nin­gen Anja Ul­ri­ke Mit­chell, der li­ge­le­des har sin dag­li­ge gang på Her­lev Ho­spi­tal, fryg­ter og­så for be­hand­lin­ger­ne.

»Der er ble­vet ind­be­ret­tet rig­tig man­ge fejl på man­ge for­skel­li­ge om­rå­der, og der er ri­si­ko for, at nog­le pa­tien­ter ik­ke får el­ler har få­et den ret­te be­hand­ling.

Det ska­ber bå­de fru­stra­tion og be­kym­ring blandt me­d­ar­bej­der­ne, men det kan og­så ram­me pa­tient­sik­ker­he­den,« si­ger hun. Va­er­re end for­ven­tet Pe­ter Som­mer Ul­rik­sen lan­ger ud ef­ter Re­gion Ho­ved­sta­den for at ha­ve truk­ket er ufa­er­digt it-sy­stem ned over ho­ve­d­et på la­e­ger­ne.

»Det vi­ser sig nu, at det står va­er­re til, end vi hav­de for­ven­tet. Og det er for­di Sund­heds­plat­for­men ik­ke er fa­er­dig - og for­di den un­der­vis­ning la­e­ger­ne har få­et ik­ke har va­e­ret til­stra­ek­ke­lig,« si­ger han og bak­kes op af Anja Ul­ri­ke Mit­chell.

»Re­gio­nen har iva­er­k­sat kur­ser i bru­gen af sy­ste­met, men vo­res be­kym­ring har gå­et på, om sy­ste­met er godt nok.

Vi var klar over, at sy­ste­met nok ik­ke var helt fa­er­digt, da det blev ta­get i brug, men at van­ske­lig­he­der­ne var så sto­re, hav­de vi ik­ke fo­re­stil­let os,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.