Har reg­net ud, hvor­dan DSB kom­mer til­ba­ge på spo­ret

BT - - NIEUWS -

DSB-KA­OS

Iføl­ge af­ta­len med sta­ten skal DSB le­ve op til fast­sat­te ret­ti­dig­heds­mål. I april lyk­ke­des det kun på seks ud af 19 fjern- og re­gio­nal­stra­ek­nin­ger.

Rej­se­tids­ga­ran­ti-ord­nin­gen har på årets fi­re før­ste må­ne­der ko­stet DSB det dob­bel­te af det for­ven­te­de, nem­lig 9,8 mio. kr.

Om­fat­ten­de spor­ar­bej­de på Fyn har i må­neds­vis ført til ka­o­ti­ske til­stan­de og utal­li­ge af­lys­nin­ger.

Man­gel på loko­fø­re­re fik DSB til at af­ly­se fle­re af­gan­ge med re­gio­nalt­og mel­lem Roskil­de og Kø­ben­havn i al­le we­e­ken­der frem til juli.

Sig­nal- og spor­ar­bej­de har i må­ned­vis ge­ne­ret S-togs drif­ten i ho­ved­stads­om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.