Fryg­ten lu­rer i bag­ho­ve­det

BT - - NIEUWS -

ESKALERING Be­bo­e­re i Oden­se ma­er­ker fryg­ten sni­ge sig ind i de­res hver­dag ,ef­ter ban­de­kon­flik­ter­ne er ryk­ket ve­st­på. Man­dag ud­brød der blo­dig bal­la­de for­an først Oden­se Ba­ne­gård Cen­ter, hvor to grup­pe­rin­ger af ind­van­drer­ban­der slo­ges med bl.a. køl­ler og an­dre slag­vå­ben, og se­ne­re sam­me dag fort­sat­te den rå vold med kni­ve ta­et ved ban­den Bla­ck Ar­mys klubhus på Ny­borg­vej.

Ons­dag af­ten blev den 31-åri­ge pa­la­esti­nen­ser og fuld­gyl­di­ge med­lem af Bla­ck Ar­my, Mo­ham­med Sen­di fra Oden­se, brutalt stuk­ket ihjel på åben ga­de i cen­trum af Vej­le.

In­ge Norn Jør­gen­sen på 75 år fra Oden­se forta­el­ler, hvor­dan ban­de­kon­flik­ter og vold ska­ber frygt.

»Jeg sy­nes, det er for­fa­er­de­ligt, at ver­den er ble­vet så rå. Jeg er of­te i te­a­tret, og når jeg går der­fra og gen­nem Kon­gens Ha­ve (i Oden­se, red.) sent om af­te­nen, må jeg da in­drøm­me, at jeg fø­ler mig ut­ryg. Så på den stra­ek­ning går jeg he­le ti­den og si­ger be­ro­li­gen­de til mig selv: Der sker ik­ke no­get, der sker ik­ke no­get.«

Hen­des ve­nin­de In­ge Marcus­sen, 85 år, har sam­me usik­re fø­lel­se, hvis hun er ude om af­te­nen:

»Men jeg har be­slut­tet, at jeg ik­ke vil va­e­re ban­ge for så­dan no­get. Så jeg for­sø­ger ik­ke at la­de mig ma­er­ke med det. Men det er da ube­ha­ge­ligt, at man ik­ke la­en­ge­re kan fø­le sig tryg, når man fa­er­des på ga­den.« Skrå­er over ga­den 62-åri­ge Ta­ge Lar­sen sy­nes og­så det går den for­ker­te vej med at kun­ne fø­le sig sik­ker i de mør­ke ti­mer.

»Jeg ar­bej­der i Kø­ben­havn og pend­ler hver dag frem og til­ba­ge med to­get. Og når jeg kom­mer til ba­ne­gårds­cen­tret om­kring kvart over ét om nat­ten, så må jeg da in­drøm­me, at jeg ik­ke fø­ler mig tryg he­le vej­en hjem. Det er ik­ke så­dan, at jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.