Jay Z pra­ler af narko­for­tid på nyt num­mer

BT - - NIEUWS -

NARKO-PRAL Rapleg­en­den og pro­du­ce­ren Jay Z med det bor­ger­li­ge navn Shawn Car­ter sva­rer i en ny sang igen på en kon­ser­va­tiv jour­na­list og kom­men­ta­tors kri­tik af hans for­tid som narko­hand­ler. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Hip­hop-stjer­nen har på det nye num­mer ’Drug De­a­lers Ano­ny­mous’ in­klu­de­ret en lyd­bid med journalisten To­mi La­hren, som tid­li­ge­re har kri­ti­se­ret Jay Z’s hu­stru Bey­on­cés op­tra­e­den ved det­te års Su­per Bowl og an­kla­get hen­de for at prom­ove­re Bla­ck Pant­her­be­va­e­gel­sen, som To­ni La­hren be­skri­ver som mi­li­tant.

»Din mand var narko­hand­ler i 14 år, han solg­te cra­ck-ko­kain,« har den kon­ser­va­ti­ve jour­na­list og kom­men­ta­tor sagt til Bey­on­cé, og den ud­mel­ding har Jay Z alt­så valgt at in­klu­de­re i det nye num­mer, som er la­vet i sam­ar­bej­de med rap­pe­ren Pusha T.

Og på sin egen iro­ni­ske og af­vi­sen­de må­de sva­rer Jay Z nu igen med et rap­num­mer om den pe­ri­o­de i hans liv, hvor han solg­te stof­fer. Her pra­ler han i van­lig hip hop­stil med si­ne me­rit­ter som pus­her og skat­te­und­dra­ger, og han si­ger me­re el­ler min­dre di­rek­te, at 14 år som narko­hand­ler er lavt sat.

To­mi La­hren er dog ik­ke syn­der­ligt im­po­ne­ret over ’Dirt Off Your Shoul­der’-san­ge­rens co­me­ba­ck.

»Jeg har al­tid vil­let va­e­re med på et num­mer med to narko­hand­le­re. Tak Jay Z og Pusha T,« skrev hun i et twe­et og til­fø­je­de i et an­det: »Jeg har 99 pro­ble­mer, men stol på mig, at va­e­re med i din rap er ik­ke ét.« med hen­vis­ning til Jay Z’s hit ’99 Pro­blems’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.