Mar­gret­he be­sø­ger ’far­lig mand’

...og her er fi­re kon­tro­ver­si­el­le fra Er­do­gan

BT - - NIEUWS -

STATSBESØG

Den ty­ske ko­mi­ker Jan Böh­mer­mann er ble­vet for­dømt af sin egen kans­ler og le­ver un­der po­li­ti­be­skyt­tel­se ef­ter at ha­ve la­vet grin med Er­do­gan i et sma­e­de­digt.

’Han er man­den, der ta­ger gum­mi­ma­ske på og slår pi­ger, han kan bedst li­de at knep­pe ge­der og un­der­tryk­ke min­dre­tal’, hed det i dig­tet.

Kans­ler An­gela Mer­kel har und­skyldt over­for Er­do­gan og åb­net op for, at Böh­mer­mann kan rets­for­føl­ges. sto­len i Istan­bul tak­se­re­de i maj for­by­del­sen til 14 må­ne­ders be­tin­get fa­engsel.

Det er ba­re ét ek­sem­pel på, hvor­dan men­ne­ske­ret­tig­he­der, yt­rings­fri­hed og rets­sik­ker­hed be­hand­les i Tyr­ki­et, som se­ne­re på året får of­fi­ci­elt be­søg af dron­ning Mar­gret­he og uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen.

Pra­esi­dent Er­do­gan kri­ti­se­res for kor­rup­tion, magt­fuld­kom­men­hed og mang­len­de respekt for min­dre­tal. Tyr­ki­et er fra bl.a. EU ble­vet kri­ti­se­ret for at kra­en­ke pres­se­fri­he­den

Er­do­gan er ra­sen­de over, at Tys­kland i går helt of­fi­ci­elt be­slut­te­de at an­er­ken­de, at ud­ryd­del­sen af 1,5 mio. ar­me­ne­re for 100 år si­den var fol­ke­mord. Hen­ved halvan­den mil­li­on men­ne­sker i det os­man­ni­ske ri­ge blev myr­det - ma­end, kvin­der, børn blev skudt, stuk­ket med kni­ve, druk­net, slag­tet i pe­ri­o­den 19151918. De an­svar­li­ge i den os­man­ni­ske le­del­se undslap rets­for­føl­gel­se. Det gør end­nu så ondt i den tyr­ki­ske fol­kesja­el, at tyr­ki­ske myn­dig­he­der ger­ne be­na­eg­ter, at Tyr­ki­et har no­get med fol­ked­ra­bet at gø­re. I dag ka­em­per ar­me­ne­re ver­den over for an­er­ken­del­se af fol­ked­ra­bet og for at sik­re erin­drin­gen om for­bry­del­ser­ne. Dan­mark har ik­ke an­er­kendt fol­ke­mor­det, og det be­kra­ef­te­de da­va­e­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster Mar­tin Li­de­gaard (R) i 2015. og fa­engs­le og straf­fe jour­na­li­ster, der ud­ta­ler sig kri­tisk om re­ge­rin­gen el­ler ta­ger fat på ta­bu­belag­te em­ner om f.eks. fol­ked­ra­bet på ar­me­ni­er­ne.

Der er og­så ble­vet ret­tet kri­tik mod Tyr­ki­et for den ud­bred­te vold mod kvin­der i hjem­met, for mang­len­de an­er­ken­del­se af re­li­gi­øse min­dre­tal og for un­der­tryk­kel­se af fag­li­ge og po­li­ti­ske ak­ti­vi­te­ter. Man­ge bej­le­re til Tyr­ki­et Ce­ci­lie Ban­ke, se­ni­o­r­for­sker ved DIIS med spe­ci­a­le i eu­ro­pa­ei­sk hi­sto­rie, de­mo­kra­ti og men­ne­ske­ret­tig­he­der, si­ger, at Tyr­ki­et er ble­vet ef­ter­tra­get som han­dels­part­ner. Lan­det har op­le­vet en øko­no­misk va­ekst de sid­ste 15 år, og det har Dan­mark haft en in­ter­es­se i at bli­ve en del af. Tyr­ki­et op­fat­tes som et land med mu­lig­he­der for dansk in­du­stri og er­hverv. Men det er ik­ke uden pro­ble­mer.

»Det er og­så et land, der luk­ker sig me­re og me­re til, og bli­ver kri­ti­se­rewt for mang­len­de men­ne­ske­ret­tig­he­der. Trods kor­rup­tions­ankla­ger har Er­do­gan få­et me­re per­son­lig magt og er ble­vet me­re magt­fuld­kom­men. Han har og­så stor fol­ke­lig op­bak­ning. Han er van­vit­tigt god til at ta­le til mas­ser­ne. Det op­le­ve­de jeg selv i sid­ste we­e­kend

I april blev en hol­land­sk jour­na­list an­holdt i sit hjem i Tyr­ki­et, for­di hun hav­de sendt twe­ets, som kri­ti­se­re­de Er­do­gan.

»Po­li­ti ved dø­ren. Det er in­gen vit­tig­hed. Jeg bli­ver bragt på ho­spi­ta­let for at bli­ve un­der­søgt, in­den jeg skal stil­les for an­kla­ge­myn­dig­he­den,« skrev den fe­mi­ni­sti­ske jour­na­list Ebru Umar på Twit­ter. Er­do­gan-re­ge­rin­gen har og­så luk­ket avi­ser, ik­ke mindst dag­bla­det Za­man, der ud­gi­ves af en af Er­do­gans største kri­ti­ke­re. Han bli­ver og­så kri­ti­se­ret af Tyr­ki­ets na­er­me­ste al­li­e­re­de, USA, for un­der­tryk­kel­se af pres­se­fri­he­den. i Istan­bul. Han har suc­ces for­di man­ge af dem, der tid­li­ge­re var fat­tig ar­bej­der­klas­se, er ble­vet mid­delklas­se med øko­no­misk op­tur. Den of­fent­li­ge trans­port er og­så ble­vet me­get bed­re, og det er be­folk­nin­gen til­freds med,« si­ger Ce­ci­lie Ban­ke.

Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) si­ger til Ber­ling­s­ke, at det er ’helt na­tur­ligt’ at be­sø­ge Tyr­ki­et, som Dan­mark har et ’ta­et sam­ar­bej­de med’.

Der er na­e­sten 80 mio. tyr­ke­re, men der skal va­e­re man­ge fle­re, me­ner Er­do­gan, som med et vink med en vogn­stang har gjort det klart, at der ik­ke skal bru­ges pra­e­ven­tion.

»In­gen kan blan­de sig i Guds va­erk, si­ger Tyr­ki­ets pra­esi­dent, Vi vil man­gedob­le vo­res ef­ter­kom­me­re. De ta­ler om be­folk­nings­plan­la­eg­ning, om fød­sels­kon­trol. In­gen mus­lim­sk fa­mi­lie kan be­ska­ef­ti­ge med sig med det,« si­ger Er­do­gan, der op­for­drer tyr­ker­ne til at få fle­re børn, og sa­et­ter li­ge­frem lig­heds­tegn mel­lem pra­e­ven­tion og lands­for­ra­e­de­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.