’Han skal hol­de ka­eft’

BT - - NIEUWS -

FOR­TRY­DER UD­TA­LEL­SE

Ja­ne Ni­el­sen, der er sø­ster til Vi­vi Ni­el­sen, er sta­er­kt for­tør­net over, at cen­ter­che­fen to må­ne­der ef­ter dra­bet va­el­ger at gå ud med de ud­ta­lel­ser.

»Jeg sy­nes, det er us­ma­ge­ligt, at han si­ger det nu for at va­ske si­ne ha­en­der,« si­ger Ja­ne Ni­el­sen, der er ty­de­ligt be­rørt af cen­ter­le­de­rens ud­ta­lel­ser. Borg­me­ster ta­ger af­stand Hun me­ner, at Bir­ger Ja­cob­sens for­kla­ring er i mod­strid med den for­kla­ring, han gav Vi­vi Ni­el­sens mand, far, sø­ster og nevø­er, da de be­søg­te Lin­de­går­den da­gen ef­ter dra­bet.

»Da vi var der­u­de da­gen ef­ter, spurg­te jeg ham, hvor­dan det kun­ne va­e­re, at hun stod ale­ne i et me­di­cin­rum, når der går tik­ken­de bom­ber rundt ude på gan­gen. Til det sva­re­de han, at de hav­de vur­de­ret, at det var så­dan en god dag, at det sag­tens kun­ne la­de sig gø­re. Han er da en lil­le mand, at han ik­ke tør si­ge det (på­stan­den om, at Vi­vi Ni­el­sen ik­ke over­holdt sik­ker­heds­af­ta­ler­ne, red.), når vi er på be­søg. Når han ik­ke sag­de det den­gang, skal han hol­de sin ka­eft nu, for det er hund­re­de gan­ge va­er­re, at han si­ger det nu,« si­ger Ja­ne Ni­el­sen til BT.

So­ci­al­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne Jes­per Chri­sten­sen (S) tog i går af­stand fra cen­ter­le­de­rens ud­ta­lel­ser og kald­te dem for ’spe­ku­la­tio­ner’. Cen­ter­le­der und­skyl­der Ef­ter et mø­de med kom­mu­nen und­skyld­te han i en mail over for me­d­ar­bej­der­ne på Cen­ter Lin­de­går­den.

»Jeg har i he­le for­lø­bet ef­ter den tragi­ske ha­en­del­se d. 25 marts ar­bej­det for at be­va­re den go­de ar­bejds­plads – og­så her i god, kon­struk­tiv di­a­log og sam­ar­bej­de med jer. Der­for fin­der jeg det re­le­vant og ik­ke mindst ri­me­ligt at und­skyl­de for de ud­ta­lel­ser, som jeg i en pres­set si­tu­a­tion ik­ke kun­ne over­skue kon­se­kven­sen af,« skri­ver han.

Dra­bet på Vi­vi Ni­el­sen er sta­dig ved at bli­ve ef­ter­for­sket af po­li­ti­et. Sa­gen har ført til stor kri­tik af sik­ker­he­den for de an­sat­te på lan­dets bo­ste­der for sinds­li­den­de. Per­so­na­let på Cen­ter Lin­de­går­den har fle­re gan­ge ned­lagt ar­bej­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.