Fora­el­dre: Mand­li­ge pa­e­da­go­ger, nej tak

BT - - NIEUWS -

DE­BAT I Dan­mark har vi en li­ge­stil­lings­lov. Der­for an­sa­et­ter vi mand­li­ge pa­e­da­go­ger, og der­for må fora­el­dre fin­de sig i, at de­res børn bli­ver pas­set af ma­end. Det er es­sen­sen af et brev, som li­ge nu ska­ber for­ar­gel­se. Et pres fra en grup­pe fora­el­dre i en ra­ek­ke dag­in­sti­tu­tio­ner i Husum, Brøns­høj og Ting­b­jerg i det yd­re Kø­ben­havn har få­et le­del­sen af in­sti­tu­tio­ner­ne til at sen­de et brev ud til samt­li­ge fora­el­dre for at min­de om, at vi har en li­ge­stil­lings­lov i Dan­mark. som der står i bre­vet.

Skri­vel­sen har få­et en far til to børn i en af in­sti­tu­tio­ner­ne i Husum til at re­a­ge­re me­get sta­er­kt på Fa­ce­book.

Han har mod­ta­get bre­vet, men si­ger til BT, at han ik­ke ved, i hvil­ke Det hø­rer in­gen ste­der hjem­me i Dan­mark at diskri­mi­ne­re på køn på den­ne her må­de. De, der er her, har va­e­ret rig­tig go­de til at bi­dra­ge po­si­tivt til mi­ne børns op­dra­gel­se in­sti­tu­tio­ner fora­el­dre har kla­get: »Det hø­rer in­gen ste­der hjem­me i Dan­mark at diskri­mi­ne­re på køn på den­ne her må­de. Vi op­le­ver jo, at det er rig­tig sva­ert over­ho­ve­det at få ma­end til at bli­ve pa­e­da­go­ger, men de, der er, har va­e­ret rig­tig go­de til at bi­dra­ge po­si­tivt til mi­ne børns op­dra­gel­se,« si­ger Sø­ren Gis­sel­mann til BT. Han er ae­r­ger­lig over si­tu­a­tio­nen. »Det vil­le va­e­re et ka­em­pe af­savn for børn kun at om­gås kvin­der i in­sti­tu­tio­ner. Og det er godt, at der er en kom­bi­na­tion af kvin­der, ma­end, ae­l­dre og yn­gre til at ta­ge sig af vo­res børn.« I det rø­de felt Af­sen­de­ren af bre­vet er klyn­ge­le­der Maj Lis Al­strup, der står i spid­sen for syv in­sti­tu­tio­ner i Klyn­ge A. Hun forta­el­ler til BT, at man har få­et en del hen­ven­del­ser fra fora­el­dre om den mang­len­de til­tro til mand­li­ge pa­e­da­go­ger.

»Jeg er fak­tisk ik­ke klar over, hvad det er for fora­el­dre, men der er pa­e­da­go­gi­ske le­de­re, der bru­ger me­get tid på at ta­le med fora­el­dre om det, og der­for føl­te vi et be­hov for at sen­de en skri­vel­se ud, så vi ik­ke skal bru­ge så me­get tid på at for­kla­re det,« si­ger Maj Lis Al­strup.

Sa­gen har og­så få­et po­li­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg op i det rø­de felt. Ven­stres li­ge­stil­lings­ord­fø­rer Jakob En­gel-Sch­midt er li­ge­frem harm­dir­ren­de.

»Fora­el­dre­ne har en for­hi­sto­risk op­fat­tel­se af ma­end, der va­el­ger at ar­bej­de med at pas­se børn, som en­ten ma­er­ke­li­ge el­ler nog­le, der er ude på at for­gri­be sig seksu­elt på dem - for hvor­for skul­le ma­end el­lers bru­ge tid på bleskift og sand­kas­se­leg,« si­ger han til BT og kom­mer med en klar mel­ding:

»Jeg har én klar be­sked til de fora­el­dre - deponér den køns­ste­reo­ty­pe op­fat­tel­se på Rigs­ar­ki­vet, el­ler pas je­res børn selv, bas­ta!«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.