HPV-vac­ci­ne til voks­ne tjek­kes

BT - - NIEUWS -

NY FORSK­NING og­så gi­ve me­ning at gi­ve den til de seksu­elt ak­ti­ve kvin­der. Kvin­der­ne skal dog sta­dig hu­ske den re­gel­ma­es­si­ge scre­e­ning for liv­mo­der­hals­kra­eft, og­så selv­om de så bli­ver vac­ci­ne­ret. Vac­ci­nen be­skyt­ter nem­lig ik­ke mod al­le til­fa­el­de af liv­mo­der­hals­kra­eft. Reg­ner med po­si­tiv re­spons Hos Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se har man en for­mod­ning om, at kvin­der­ne vil va­e­re po­si­ti­ve over for, at og­så de får vac­ci­nen:

»Det er vist, at vac­ci­nen kan fore­byg­ge de sva­e­re­ste cel­le­for­an­drin­ger, som kan ud­vik­le sig til liv­mo­der­hals­kra­eft, og der­for kun­ne man ta­en­ke sig, at de vil­le va­e­re in­ter­es­se­ret,« si­ger hun.

Den igang­va­e­ren­de un­der­sø­gel­se om­fat­ter 3.000 kvin­der i 11 EU-lan­de, hvoraf 300 kvin­der er dan­ske. Del­ta­ger­ne bli­ver fulgt frem til et halvt år ef­ter, de har få­et sid­ste do­sis af vac­ci­nen. På den må­de kan for­ske­re og­så un­der­sø­ge, om de får even­tu­el­le bi­virk­nin­ger.

»Det er ik­ke ho­ved­for­må­let at un­der­sø­ge bi­virk­nin­ger, men vi føl­ger kvin­der­ne ta­et, så vi kan se, hvad de op­le­ver i for­bin­del­se med vac­ci­nen,« si­ger Sus­an­ne Kja­er Krü­ger. Un­der­sø­gel­sen for­ven­tes af­slut­tet ved ud­gan­gen af 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.