WWFs an­sat­te sa­et­ter pen­sions­pen­ge i olie

BT - - NIEUWS -

OLIEPENGE WWF Ver­dens­na­tur­fon­dens ka­em­per for at få af­skaf­fet fos­si­le bra­end­stof­fer, men sam­ti­dig in­ve­ste­rer or­ga­ni­sa­tio­nens an­sat­te i en ra­ek­ke af ver­dens største olie­sel­ska­ber via de­res pen­sions­op­spa­ring. Det skri­ver Jyl­lands-Po­stens di­gi­ta­le er­hvervs­me­die Fi­nans.

Ver­dens­na­tur­fon­den har ind­gå­et en pen­sions­af­ta­le med PFA Pen­sion, som blandt an­det har ak­tier i olie­gi­gan­ter­ne Shell, BP, Exxon Mo­bil og Chevron.

Jo­hn Nord­bo, der er kli­ma­chef i WWF, har i tre år va­e­ret i di­a­log med PFA for at få dem til at drop­pe in­ve­ste­rin­ger i kul og olie. Men ind­til nu er det kun ble­vet til hen­sigt­ser­kla­e­rin­ger fra PFA om at in­ve­ste­re me­re kli­ma­ven­ligt.

»Vi har nog­le kla­re for­vent­nin­ger til, at der vil ske no­get på det om­rå­de. Af­ha­en­gig af, hvor se­ri­ø­se de til­tag bli­ver, må vi så over­ve­je, om vi fort­sat skal ha­ve PFA som vo­res pen­sions­sel­skab,« si­ger Jo­hn Nord­bo til Fi­nans.

Pro­ble­met er iføl­ge Jo­hn Nord­bo, at der ik­ke fin­des et godt al­ter­na­tiv på kli­ma­om­rå­det. Dog har Gre­en­pea­ce iføl­ge Fi­nans ind­gå­et en af­ta­le med Mer­kur An­delskas­se og AP Pen­sion, der har etab­le­ret en sa­er­lig pen­sions­pul­je med kli­ma­ven­li­ge in­ve­ste­rin­ger.

WWF er der­med hav­net i en si­tu­a­tion, der min­der om Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se. Ons­dag be­skrev Fi­nans, hvor­dan Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se i åre­vis in­di­rek­te in­ve­ste­ret pen­ge i nog­le af ver­dens største pro­du­cen­ter af ci­ga­ret­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.